Tirşik - Profîl
tirşik-profîla simurg56

profîla "simurg56"


6959 peyv hatin dîtin
worrisome, öğreniş, tilm, nanoziko, pêkhate, çipuryan, geştyar, kupon, qunderz kirin, bêhna xwe lê derxistin, dafilandin, crop, naguhêr, varsayım, givirîn, serbest çağrışım, tirşik, isteksiz, qunderz, dafilandin, berçîvank, dilsar, filitandin, geçişsiz, zimistan, zivistan, şêwirîn, mişewre, mal, zilam, jiyan, deng, nahtor, navnotî, nahtor, spartin, glop, lamba, lûsîn, tasewas, tenişt, cicim ayları, meha hingivînî, meha hingivînî, dokunmatik, destdanî, şerbet, şerbik, şer derxistin, şeredev, şeranî, şerê zeryayî, şerê piştzeryayî, şerê sar, şerê germ, şerê fezayî, şerê bigirbikujiyê, şerê eniyê, şerê bejî, şeqopîlo kirin, şeqşeqî, şeqşewêl, şer, şeqle, şeqopîlo, şeqopîlo bûn, şeqitîn/dişeqite/bişeqite, şeqizîn/dişeqize/bişeqize, şeqitandin/dişeqitîne/bişeqitîne, şeqe, şeqên dengê, şeqil, şeqam, şeq bûn, şeq lê vedan, şepîlk, şepop, şeq kirin, şeq, şepol, şepirze, şepirze bûn, şepirze kirin, şepilandin/dişepilîne/bişepilîne, şepilîn/dişepile/bişepile, şepêl, şepe, şepane dan, şepane, şepal, şep, şengiste, şene kirin, şeng, şengal, şengebî, şengebûk, şengist, şemkur, şemûk, şemûz, şene, şemixîn/dişemixe/bişemixe, şemî, şemîtok, şemitandin/dişemitîne/bişemitîne, şemitî, şemitîn/dişemite/bişemite, şemendefir, şembûz bûn, şemal dan, şembûz, şemalk, şemate, şelşelî, şelûf, şemal, şelîn/dişele/bişele, şelipîn/dişelipe/bişelipe, şeliq, şeliqîn/dişeliqe/bişeliqe, şelik, şele/şeleg, şelegan, şel, şelaf, şelafî, şelafî kirin, şelal, şelal bûn, şelal kirin, şelaq, şelaq kirin, şekirên, şekok, şekirnok, şekirmiz, şekirdank, şe kirin, şekirê heqîde, şekirê qend, şekirê kabik, şekirê kaç, şekal bi lingan ve kirin, şekerok, şekêrt, şekir, şekirê hûr, şek lê dan, şekal, şek, şil û şeht, şehte, şehwet, şeht, şehrîwar, şehmar, şehriyar, şehriyarî, şehîd ketin, şehîn, şeh kirin, şehîd, şehitîn/dişehite/bişehite, şehitandin/dişehitîne/bişehitîne, şeher/şehir, şeftalî, şeftûl, şefran, şebenga rojê, şebikîn/dişebike/bişebike, şefeq, şayeste, şayid, şayiş, şayiş kişandin, şazde, şeb, şebeng, şeyê piyî, şe/şeh, şayese kirin, şayese, şax, şax vedan, şaxur, şayen, şayenî pesnê, şavêrî, şavêr, şato bato, şato bato xeber dan, şaş man, şaşwaz, şaşwaz bûn, şaşwaz kirin, şatik, şatir, şaşî kirin, şaş bûn, şaşik, şaşik girêdan, şaşî, şaş kirin, şaş, şarîn/dişare/bişare, şarêz, şaristan, şaristanî, şarestûn, şarestûn kirin, şareza, şarezahî, şarezahiya hunerî, şaredarî, şarax, şaredar, şarandin/dişarîne/bişarîne, şar, şapik, şaper, şape, şapanosî kirin, şapat, şanşanok, şaneya xwînê, şaner, şanenas, şanenasî, şanenav, şanese, şaneşîn, şanik, şanişîn, şanî, şanî dan, şano, şane, şanogerî, şanoger, şanogeh, şandî, şande, şandin/dişîne/bişîne, şancûl, cihê şanaziyê ye, şanaz bûn, şanazî, şanê xwe derxistin, şanaz, şan, şamû, şamik, şamirîşk, şalyarî, şambelot, şalûl, şalûz, şalûzî, şalwar, şalyar, şak, şair, şajin, şajina bedewiyê, şalûfe, şalgerdan, şalok, şal, şakûl, şa kirin, şahsiwar, şahtî, şahyar, şahzade, şahrê, şahmerdan, şahreg, şahîk, şahmar, şahid, şahî, şahidî, şahbenderxane, şaheng, şaheser, şahbanû, şahbaz, şahbender, şahbenderî, şagul, şahane, şah, şagirt, şabaş ji xwedê, şa bûn, şaciwan, şag, şagenim, şad kirin, şafir, şadî, şadiman, şadirvan, şad bûn, şad, şabaş, şabal, şaban, şa, şabad, ş, sûzenî, sûzenek, sûxar, sûyîn/disû/bisû, swîr bûn, swîr, sûtar, sûtan/disû/bisû, sût û sûtal, sûsmar, sût, sûtal, sûd, sûd wergirtin, sûdperest, sûk/sûq, sûsik, sûse, sûs, sûret, sûre, sûr, sûlav, sûcdar, suxte, sûçeber, sûçe, sûc, suxre, surşirîn, sureya, sur, surandin/disurîne/bisurîne, surperî, sukûnet, sukûneta derûnî, sulh, suhbet, su hatin, stûvank, stûxwar, stûr kirin, stûrî, stûr bûn, stûdirêj, stûkur, stûqulk, stûn, stûr, strû, stû, stû di rû de hatin, stû bi binî ve bûn, stû hingaftin, stûbend, stûbir, strîzerk, stro, stran/distrê/bistrê, strî, stranbêj, stî, stran, stêrnasî, stêrk girtin, stêrk ji esmên anîn xwarê, stêrka xwe bi roj dîtin, stêrk, stêr xuricîn, stêr, stêle, stêng, stewr bûn, stewr, stewl, stewandin/distewîne/bistewîne, stewîn/distewe/bistewe, standin/distîne/bistîne, spîxur, spîtk, spîtayî, spîlk, spîndar, spîtale, spîldax kirin, spîldax, spîldax bûn, spîçolkî, spî kirin, spiyên xwe kuştin, spiya xwe bi peretî firotin, spêle, spî, spehîtî, spêde, spehî, spas kirin, spas, spartin axê, sparte, spartin/dispêre/bispêre, soz dan, sozê mêrên berê, sozdar, sox kirin, soz, soy, soxe man, soxe, sotîner, sox, sox û sinix, sox bûn, sosret, sotin/disoje/bisoje, sosik, sosin, sorsorik, soromoro bûn, sorik, sorîçk, soring, sorgevez, sordîn, sorewêl/sorewilk, sor bûn, sorcîn, sone, sor, sond xwarin, sor û gizêrî bûn, soravk, sond, sole, solîn, soldirû, soldank, sol dan destan, solbend, sol, sober, sîvan, sojer, sohe, sofik, sofî, soberî kirin, soberî, sobevan, sobe, sîvander, sîtar, sîxur, sîxme, sîx, sîwak, sîwanok, sîvok, sîtil, sîte, sîsele, sîsirk, sîs bûn, sîrik, sîrkut, sîs, sîsark, sîrim, sîrfisk, sîrek, sîr, sîqal, sîndir, sîng, sînor/sindor, sînorbir, rojnamevanên sînorbir, sîpel, sînahî, sîmsar, sîmerx, sîme kirin, sîma, sîm, kod bi dêv re sîle kirin, sîle, sîl, sîkard, sîkene, sîhirbaz, sîgeh, sîhir, sîdar, sîber, siyele, sî, siyasetmedar, siyasî, siwat, siwax, siyaset, siwar kirin, siwar peya kirin, siwar bûn, siwar, sixtopixto kirin, sixtopixto, sixêf kirin, sivorî, sixêf, siving, sivnik, siûd, sivik kirin, sivik bûn, sivikahî, sivder, sitvan, sitî, sitirîn/disitire/bisitire, sitêl, sitirandin/disitirîne/bisitirîne, sitemkar, sitembarî, sitembar, sist bûn, sistî, sist kirin, sitam, sitamî, sitamî lê kirin, sitar, sirûd, sirûda neteweyî, sirûdên leşkerî, sisê, sisî, sitare/sitargeh, sitem, sitar tê de neman, sist, siruşt, sirnî, sirsûm, sirke kirin, sipsax, siqa, siqa kirin, sir, sirêş, sirişk, sirke, sinix, sinix bûn, siparte/sipartek, sipartin/dispêre/bispêre, sinik, singo, singîr, singîr kirin, sing di ber de kutan, sinêle, sing, sinêde, gule bi sinêde lê ketin, sinet kirin, sinet, sindoq, sincirandin/disincirîne/bisincirîne, sincirîn/disincire/bisincire, sincîd, sindan, sindif, sindirîk, sindî, sincaq, sincan, sinaet, sinarîn/disinêre/bisinêre, sinc, sim, simandin/disimîne/bisimîne, simarte, simbêl, simbêl tê de badan, simbêlboq, simbêlçixt, simbêlpoşe, simbil, sime, simil, simitandin/disimitîne/bisimitîne, simitîn/disimite/bisimite, simîn/disime/bisime, simkot, simok, simtiraş, simolek, simsik, simt, simûçk, bi serê simûçkan meşîn, silûk, ketin silûkê, siltan, silsilok, silim, silîng, silq, silqî, silqiyî serê te, silikîn/disilike/bisilike, silepor, silikandin/disilikîne/bisilikîne, silekî, silekî kirin, sildank, silek, silal, silamet, silav, silav dayîn, silav kirin, silav lê kirin, silavî, çûn silaviyê, sil bûn, sil kirin, sil, sikûm, sikûmreş, sik, sikil, sikir, sihirîn/disihire/bisihire, sihirandin/disihirîne/bisihirîne, sihin, sifre, sifre danîn, sift, siftî, sih, sifirne, sibetir, sicade, sicadeya xwe li dojehê raxistin, sicûr, sifir, sibe, sêwirîn/disêwire/bisêre, sibeh lê pag bûn, sibeh, sibat, sêzdehem/sêzdemîn, sêyek, sêzdeh, sêwîxane, sêwiyê binçengşewitî, sêwî man, sêvik, sêwak, sêwirandin/disêwirîne/bisêwirîne, sêvaxîn, sêpî, sêr kirin, sêsibeh, sêşem, sêta, sêtîr, sêv, sênî, sênc, sênex, sêguh, sêl, sêlik, sêlav, sêgoşe, sêdîmenî, sêbare bûn, sêbare kirin, sêdar, sêbare, sê kevirê wê dan ber sêrî, sê, seza kirin, sezaya laşî, sezayî, seyr, seyran, seyrangeh, seyranî, seza, seylax, seynik, seylav, seydvan, seyda, seyd, seya, seyandin/diseyîne/biseyîne, sewnês, sewnêsî, sewalvanî, xwedî sewad bûn, sewalvan, sextiyan, sexele, sewad, sexbêrvan, sexbêrî, sexbêrî kirin, sexte, sext, sexbêr, sewzî, ji sewt ketin, sewtsewtok, sewz, sewal, sewda, sewdal, sewdaser, sewgirandin/disewgirîne/bisewgirîne, sewl, sewl dan, sews, sewt, sewtek li erdê yek li esmên bûn, sevî, sewa, serzelût, setimîn/disetime/bisetime, serxweşî, serxweş bûn, sersil, serxweş, serxwebûn, serxwe, serwext kirin, serxur, serwext bûn, serwext, serwerî, sertît, serwer, sertiraşxane, sertîr, sertar, sertaser, sertilî, sertiraş, sertiraşî, sersax, sersaxî, serşok, sersaxî jê re xwestin, sersarî kirin, sersar, sersarî, sersal, seriyan, sersabûn kirin, xwarinên serpiyan, serpî/serpîl, serpîrek, serpopil, serperişt, serpûş, bazirganiya li ser piyan, serpiyan, serpêhatî, serperî, serpene kirin, serpel, serpene, serokwezîr, serokomar, serokatî, sernûser, serobino, serok, sernixûn, sernûçe, sername, sernav, sernerm, sernewq, sernişîv, sernivîsar, sernivîskar, sermiyandar, sermiyan, sermil, sermeşq, sermestî, sermest bûn, sermest, rastmal, sermedî, sermayedar, sermal, sermaye, serma girtin, serma, serkêşî, serko, serkolî, serkut, serkut bûn, serkut kirin, serleşker, serliq, serkêş, serkeftî, serkar, serkarî, serkeftin, serkantiya giştî, serkantî, serkanî, serkan, serjimara giştî, serjinik, serjimar, ser jê kirin, serişte, serî, serî lê dan, serî lê gerandin, serincrakêş, serinc rakêşan, serinc, serik, serhişkî, seridîn/diseride/biseride, serhildêr, serhişk, serhildan, serhevraz, serhewa, sergo, sergotar, sergovend, serhed, serhejhejok, serheng, serhevde, sergîfk, sergîn, sergihayî kirin, sergihayî bûn, sergihayî, sergêj, sergevez, sergermî, sergerm, sergerdan kirin, sergerdan, serger, serfermandar, serfiraz, serfirazî, sergamêş, sererast, sererast bûn, sererast kirin, serêş, serêşî, serencama komasiyê, serencama derxistinê, serencama dabeşkirinê, serencama berhevxistinê, serencam, serenav, serek, sereke, serederî, serederî pê re derxistin, serdozger, sere, serdilk, serdeste, serdestî, serdema ronahiyê, serdema raperînê, serdema kevirîn, serdest bûn, serdest, serdemên zêrîn, serdarî, serde, serdem, serdar, serdanpê, serdan, serçok/serçong, serdab, bi serçimkan bi rê ve çûn, sercem, ser çemandin, serçemk, serçemk girtin, serçimk, serborî, serbijîşk, serbilind, serbilindî, serbir, ser birîn, serbixwe, serbêrî, serbest berdan, serbestî, serbaz, serane, seranser, seranserî welêt, seraşpêj, serata, seratayî, serbajar, serban, serbar, serbest, serberz, serbazî, serberedayî, serbask, serbarî vê yekê, serbarî lê kirin, serbarî, serad, sera, ser berdan, serê sibehê, ser û pê, bi ser de çûn, li ser boçika xwe rûniştin, bi ser de girtin, bi ser de hatin, li ser boça xwe şîn bûyîn, ser û binê bûyerê, ser, seqet kirin, seqet bûn, seqetî, seqet, seqem, seqa, seqa kirin, senît, sengîn, senîmenî, sepîtk, sepêşî, sepandin/disepîne/bisepîne, sengergeh, sendox, seng, sengandin/disengîne/bisengîne, senger, sengera cengî, sendirîk, semûn, semyan, senc, bisemt, semt, semêş, semer, seme bûn, seme kirin, semajen, semanek, semax, seme, sema, selmandin/diselmîne/ biselmîne, selixandin/diselixîne/ biselixîne, selik, selêfk, sekitîn/disekite/bisekite, selexane, selemtî, selemêşk, selef, sel, sekûyê benderê, sekre, sekû, sekitandin/disekitîne/bisekitîne, sekihandin/disekihîne/bisekihîne, sekihîn/disekihe/bisekihe, sekinandin/disekinîne/bisekinîne, sekinîn/disekine/bisekine, ketin ber sekeratê, sehrawî, sekerat, sehra, seholbendan, sehol bestin, sehm, sehol, seh kirin, seglawî, segman, segmasî, seganî, segavî, segbaz, sefîn/disefe/bisefe, seg, sefêktî, sefêktî kirin, sefêk, sefandin/disefîne/bisefîne, sedsal, sedta, sedem, sedrenc, sedesed jimartin, sedased, sede, ji sedê sed, sed, secîh, secîhî, sebûn, sebr, sebî, sebîl, sebaz, sebaret, seba qurişekî deh teqle avêtin, seba kêçekê lihêfek şewitandin, serê seba, seb kirin, se, seb, sazûman, saziyên fermî, saz kirin, saziyên mîrî, sazgar, saxte, saye, di sayeya serê wî de, saziya karnişîniyê, sazî, sazdêran, saz bûn, sayîhişk, saz, sayî, saxî, saxiya te, sax kirin, sawîr, sawêr, sawtehrî, sax, sax bûn, sax man, saw, saw bi ser ketin, du segên ser savêrekî, savêr, sarîc, sarûgerm, satandin/disatîne/bisatîne, satil, satîre, sator, satore, sava, savar, savaxane, saring, sarinc, sar kirin, sar, sar bûn, sapok, saqdirêj, saman, sana, sanahî, sanahî bûn, sanahî kirin, salyad, salroj, salveger, salname, salos, salixgerî, salar, salewext, salix dan, salane, sal heye duwazdeh meh e ew di wî halî de ye, sal, sako, safî, sakar, sakarî, sadiq bûn, saet, saet li ser yekî nehatin girêdan, sadiq, sabûnpêj, sabûnpêjî, sabûnsaz, sade, sadetî, sabûn, s, sabûn kirin, sabûna yekî kef nedan, sabit kirin, sa, sabit, sabit bûn, rûxîn/dirûxe/birûxe, rov, rûxandin/dirûxîne/birûxîne, rûviyê barik, rûtî, rût kirin, rûv, rûvî, rûspî, rûtirş, rût bûn, rût, rûspîtî, rûspîtayî, rûreşî, rûreş kirin, rûro, rûs, rûsar, rûreş bûn, rûpûş, rûreş, rûpel, pergala rûpelan, rûnpêj, rûnerm, rûniştin/rûdine/rûne, rûndank, rûnbirêjk, rûnê genî li ser nanê xwe dîtin, rûnas, rûgeh, rûgehnas, rûmetdar, rûgeş, rûgêr, rûken, rûmet, rûgerm, rûdemî, rûdan, rûçikîn/dirûçike/birûçike, rûçikandin/dirûçikîne/birûçikîne, rûçik, rûbirtin/rûdibire/rûbibire, rûber, rûbalgeh, rûbarên seholîn, rûbar, rû spî bûn, rû jê badan, rû, ruxsar, rux, ruhistîn, ruhvegerîn, rox, rozî, rubad, ruh, rovî, roro, ronyas, roqroqe, rop, ropo, ronî, ronîdar, ronak, ronakbîr, rondik, rom, roma, ron, rojî, ronahî, rojnivîsk, role, rojnamegerî, rojnameger, rojname, rojî girtin, rojik, rojhilatî, rojing, rojimêr, rojgeran, rojgîn, rojhilat, rojava, rojavayî, rojbaş!, rojbend, rojcebîn, rojev, rojane, rojgar, rodî, roj, rojanî, bi roj, bi şev û roj, roj dîtin, robar, ro, rîvele, dûrî xwe rîtin, rizgarî, rizgar kirin, rîtin/dirî/birî, rîtil, rîşê, rîş, rîs rêstin, rîs, rîp, rîçal, rizîn/dirize/birize, riziyayî, rizinde, rizgar, rizgar bûn, rizde, rizandin/dirizîne/birizîne, rizbe, rivişt, rivîn, riwange, ritimîn/diritime/biritime, ritimandin/diritimîne/biritimîne, ritl, ritloyî, ritlo bûn, ritlo, ritil, ritam, rişwet, rişk kirin, rişte, riswa bûn, riswa kirin, riswatî, rişk, rişkîn, ristin/dirêse/birêse, risti, rist kirin, riswa, risil, rist, riste, risasî, risas, riprût, ripin, ripinîn/diripine/biripine, ringering kirin, ringering, rinek, rind, rindî, rimj, rimandin/dirimîne/birimîne, rimbaz, rikêb, rikêbî hev kirin, riko, rikrikîn/dirikrike/birikrike, rim, rikeh, rikeber, rikeberî, rikane, rikdar, rijd bûn, rijde, rijdî, rijîn/dirije/birije, rijî, ji rikan, rik, rijd, rijandin/dirijîne/birijîne, rihetî, rihet kirin, rihet bûn, riçilîn/diriçile/biriçile, rifse, rih, rih berdan, rih kur kirin, riha, riha bûn, riha kirin, rihan, rihet, riçilandin/diriçilîne/biriçilîne, ricricîn/diricrice/biricrice, ricimandin/diricimîne/ biricimîne, ribês, ricifandin/diricifîne/biricifîne, ricifîn/diricife/biricife, rêzname, rêzimanî, rêzikname, rêziman, rêzîn, rêzik, rêzikşikên, rêzil, rêzgir, rêzanan, rêzbendî, rêzbend kirin, rêzdar, rêzepirtûk, rêzan, rêz, rawestana rêzgirtinê, rêz girtin, rêz kirin, rêz bûn, rêxole, rêxazî, rêxokî, rêxok, rêxistin, rêx, rêwişt, rêwing, rêwingî, rêwî, rêwîtî, rêvin bûn, rêvin kirin, rêvin, rêveberiya herêmî, rêvaz, rêveber, rêveberê pêwendiyan, rêveberî, rê û rêçikên ayînî, rêv, di çata rê de rêv rûçikandin, rêpîvan, rêsî, rêstin/dirêse/birêse, rê û rêçik, rêşte, rêtin/dirêje/birêje, rêş kirin, rêk û pêk, rêl, rêşî, rêpî, rênîşandêr, rêncî kirin, rêncî bûn, rêncî, rênc, rêkeftname, rêkeft, rêjîk, rêjnebaran, rêjkarî, rêjne, rêjî kirin, rêjkar, rêjing, rêhesin, rêje, rêjgeh, rêgir, rêçal, rêçalî, rêder, rêgeh, rêgez, rêbiwar, rêç kirin, rêç gerandin, rêbaz, rêber, rêbiwarî, rêç, rêbirî, rê birîn, rêberî kirin, rêbir, rêberî, rê dan, rezalet, rezber, rezîl, rê, rezvan, rezvanî, rezîltî, rezîl kirin, rezîl bûn, rexne lê kirin, rexne lê girtin, rext, reyîn/direye/bireye, rez, li rex û çanên xwe nihêrtin, rexnegirî, rexnegir, rexneya kavilker, rexneya avaker, rexne, rex û çan, rex, rewşenbîr, rewt, rewş, rewneqdar, rewşenî, rewşen, rewşa awarte, rewişta kurd, rewneq, rewisî, rewisîn/direwise/birewise, rewişt, rewêl, rewiqandin/direwiqîne/birewiqîne, rewisandin/direwisîne/birewisîne, rewd, rewend, rewendî, rewanbêjî, rewan bûn, rewanî, rewan kirin, rewatî/rewayî, rewanbêj, rewa bûn, rewal, rewan, revok, rewa, revaştin/direvêşe/birevêşe, revde, revend, revenda kurd, revêtin/direvêje/birevêje, revî, revîn/direve/bireve, revîrevî, bi revîrevî çûn, revandin/direvîne/birevîne, reşpoşî, reşreşk, rev, reşnivîs, reşokî, reş kirin, reşî, reşêle, reşik, reşenivîs, reşemî, reşekurmancî, reşeba, reşedar, reşe, reş bûn, reşbelek, reşbîn, reşandin/direşîne/bireşîne, reşahî, reş girêdan, reş, reş û peş kirin, resen, reqs, reqitîn/direqite/bireqite, reqisîn/direqise/bireqise, reqem, reqisandin/direqisîne/bireqisîne, reqbûna rehçikan, req kirin, reqas, reqele, req bûn, rep bûn, reperep, reperep kirin, req, repisîn/direpise/birepise, repisandin/direpisîne/birepisîne, rengpîşe, rengrêj, renî, renîn/direne/birene, renok, rep, repandin/direpîne/birepîne, rengkorî, rengîn, rengandin/direngîne/birengîne, rengavêtî, reng, rencûr, rende, rendol, rencber, rencîde kirin, rencîde, renc, remz, remildar, remil, remezan, rejî, rehjenî, rehn, rehnayî, rehn bûn, rehn kirin, rehjen, rehilîn/direhile/birehile, rehik, rehilandin/direhilîne/birehilîne, rehidîn/direhide/birehide, rehidandin/direhidîne/birehidîne, rehetî, rehet, reheknasî, rehek, reha, reh lê ranebûn, reg, regez, regezperest, reh, reh û rêşiyên xîretê tê de nebûn, reftar, refes kirin, refank, refes, refandin/direfîne/birefîne, ref, ev deh salê rebeq in ku, razî, razyane, reben, rebenî, rebeq, razgir, razepeyv, razandin/radizîne/razîne, razber, razanxane, razan/radize/razê, raz, rayîşa bazarê, rayîş, rayêl kirin, rayêx, rayedariya zagonsaziyê, rayêl, raye, rayedar, rayedarî, rawêjerê leşkerî, rawêjerî, rawêjeriya bazirganiyê, rawêj, raxît, raxistin/radixîne/raxîne, rawêjî, rawêj kirin, rawêjgeh, rawêjer, raweşandin/radiweşîne/raweşîne, raweşîn/radiweşe/raweşe, rawestandin/radiwestîne/rawestîne, rawestgeh, rawestîn/radiweste/raweste, rawestgeha dagirtina, raweyên daxwazî, rawest, rawestan, raweyên pêşkerî, rave kirin, ravker, ravgeh, ravayî yekî kirin, rave, ravekar, ravekew, rav, rateqîn/raditeqe/rateqe, rastnivîs, rateqandin/raditeqîne/rateqîne, rastmane, rast kirin, rastkêş, rastker, rastî, rasthatin, rasthatinî, rastgo, rastgir, rasterê bûn, rastexêz, rastênhev, rasterê kirin, rarûyî yekî ketin, raser, rasernav, rasine, raspartin/radispêre/raspêre, rast, bi rastî, rastî hev hatin, rasterast, rasterê, rasteqîn, rastek, rastbîn, raqetîn/radiqete/raqete, rapêç, rapêçîn/radipêçe/rapêçe, rapêlk, rapêş kirin, raqetandin/radiqetîne/raqetîne, raperîn/radipere/rapere, raperişandin/radiperişîne/raperişîne, rapêçan/radipêçe/rapêçe, ranik, ranan/radine/rane, ran, ramyar, ramyarî, ramîn/dirame/birame, ramûsandin/radimûsîne/ramûsîne, ramedîn/radimede/ramede, raman û beyan, ramedandin/radimedîne/ramedîne, raman, rakirin/radike/rake, rakişîn/radikişe/rakişe, rakêşan/radikêşe/rakêşe, rakêşana zevînî, rajêr, rajor, raketin/radikeve/rakeve, xwe ragirtin, raguhastin/radiguhêze/raguhêze, rahatin/ratê/rabê, rahejandin/radihejîne/rahejîne, rahêl, rahêlan/radihêle/rahêle, rahiştin/radihêje/rahêje, rahiştin, ragirtin, ragihiştin/radigihêje/ragihêje, ragihandin/radigihîne/ragihîne, radest kirin, rageş, rageşî, radest bûn, rader, radest, rade, raçav kirin, radan/radide/rade, raçav, rabûn/radibe/rabe, raçandin/radiçîne/raçîne, rabûn şek, rabihîstin/radibîze/rabihîze, rabirdû, raborî, rabezîn/radibeze/rabeze, rabihartin/radibihêre/rabihêre, raber, raber kirin, ra jê bûn, ra, raya giştî, r, qûze, qût xwarin, qûngiran, qûntar, qûş, qûş li yekî teng kirin, qûşxane, qût, qûnek, qûnfireh, qûndetî/qûnektî, qûndare pêlavên, qûnde/qûnek, qûn pan kirin, qûnê bi min re neyê, bîna genî ji te tê, qûn, qûç bûn, qûç kirin, qûç, quzfiroş, qû, quwet, quz, qutim, qut kirin, qutb, qut bûn, qutifandin/diqutifîne/biqutifîne, qutifî, qutifîn/diqutife/biqutife, qutik, qut, qusîn/diquse/biquse, qusan, qusandin/diqusîne/biqusîne, qurût bûn, qurût kirin, qurt, qurtandin/diqurtîne/biqurtîne, qurtik, qurût, (xwe) qurom kirin, qurqurbeg, kurê qurqurbegê, qurban dan, qurban kirin, qurcûm, qure, qure bûn, (xwe) qure kirin, qureder, qurequr, qurequr kirin, qurf qamîşê, qurfik, qurifandin/diqurifîne/biqurifîne, qurifîn/diqurife/biqurife, qurix, qurm, qurmiçandin/diqurmiçîne/biqurmiçîne, qurmiçîn/diqurmiçe/ biqurmiçe, qurnaz, qurnazî, qurom bûn, qurbana vî kurî, teşt firot legan kirî, qurban, quran, quncirûk, quraf, quraftin/diqurêfe/biqurêfe, quncal, quncik, quncirandin/diquncirîne/biquncirîne, quncê jorîn, qunc, qunbere, ma qumaşê alê ye?, qumaş, qulpa derziyê, qulp pê ve kirin, qulqule, qulqulî, qulpa çavan, qulp, quloz kirin, quloz bûn, qulopilo, quloz, qulozan, qulopanî, qulopanî kirin, qul kirin, qulîzên, quling, qulik, qulibîn/diqulibe/biqulibe, qulibandin/diqulibîne/biqulibîne, qulebazî, qulefîskî, qulebaz, qule, qulbik, qul bûn, qotik, qube, quds, qulac, qul, qot, qose, qoş dan xwe, qorik, qorî, qorzî, qorên, qoreqor, qorç, qor, qolincê yekî şikandin, qoqiz, qopik, qopçe, qolinc, vî qolî, qol, dan ber qoçan, qoç, qîzxal, qîztî, qîzmet, qîzap, qîtik, qîz, qît, qîrandin/diqîrîne/biqîrîne, qîrîn/diqîre/biqîre, qîr û sîr, qîr kirin, qîr û qetran, qîq bûn, qîqeqîq, qîr, qîq rabû şipê, qîq, qîmet, qîm kirin, qîma xwe pê anîn, qîm, qîlê xwe di yekî de çikandin, qîjîn/diqîje/biqîje, qîl, qîçilokî, qîjandin/diqîjîne/biqîjîne, qîç bûn, qîç kirin, qîç, roja qiyametê, qiyame, qiyamet, qitî, qismet, qisimqere kirin, qirtî, qirtî li serê yekî kirin, qise kirin, qisim, qirtikên porî, qirtik dan, qirt xwarin, qirtik, qirt, qirşik, qirqiçîn/diqirqiçe/biqirqiçe, qirpik jê hatin, qirqiçandin/diqirqiçîne/biqirqiçîne, qirş û qal, qirş, qirpik, qirp bûn, qirp kirin, qirp şikestin, qirneqot, qirp, qir kirin, qirneqos, qirika dirêjî kêrê kirin, qirik ziwa bûn, qirnî, qirjal, qirên, qirik, qirêjok, qirdik, qireqir, qireqir kirin, qirêj, qirej bûn, qirêj kirin, qirçên, qirçandin/diqirçîne/biqirçîne, qird, qîrçînî pê ketin, qirçeqirç, qirç, qir bûn, qirask, qirar, qirak, qir, qiraç, qinût, qinyat/qinaet, qinik, qinc, qincok, qimarbaz, qimil, qinare, qimar, qilqilik, qilqilîç, qilûmik, qilozan, qilpik, qilîç, qiloç, qilêr, qilêwî, qilik, qilinc kirin, qilç qut kirin, qijnik, qilalî, qilalî kirin, qilamcik, qilç, qilç kirin, qijik, qijilandin/diqijilîne/biqijilîne, qijilîn/diqijile/biqijile, qijirandin/diqijirîne/biqijirîne, qijirîn/diqirile/biqirile, qidûm şikestin, qiç/qiçik, qidûm, qiçrût, qidîk/qidqidîk, qiblename, qibleya xwe şaş kirin, qêrqaş, qêxane, qezî kirin, qezaz, qez, qeza, qeysik, qeysî, qeytan, qeyrejin/qeyremêr, qeys, qeyre bûn, qeyrana aborî, qeyre, qeyran, qeyd kirin, qewîn, qewirandin/diqewirîne /biqewirîne, qewitî, qewitî lê kirin, qeydik, qeyd, qeyar, qewnik, qey, qewm, bi qewlê mezinan, qewl, qewimîn/diqewime/biqewime, qewan, qeware, qewarok, qewartin/diqewêre/biqewêre, qewaztin/diqewêze/biqewêze, qewal, qevd, qevdik, qewad, qetûf, qetran kirin, qetmer, qetran, qetl kirin, qetl, qetîn/diqete/biqete, qetik, qetandin/diqetîne/biqetîne, qeşmer, qetab, qet û bend, qeşartin/diqeşêre/biqeşêre, qeşeng, qeşadank, qeşa, qeşa girtin, qestîka, ji qestan, qestbane, qesp, qespik, qesr, qest, bi qesta yekî/tiştekî, qesîl, qesîs, qesem, qesik, qesel, qesd, qesab, qerzdar, qertaf, qerwaş, qerz, qert bûn, qert, qersûn, qernebît, qeroş, qerisandin/diqerisîne/biqerisîne, qerisîn/diqerise/biqerise, qerîn/diqere/biqere, qerîngan, qermiçandin/diqermiçîne/biqermiçîne, qermiçîn/diqermiçe/biqermiçe, qermîçok, qersîl, qerqûde, qerqere, qerqîlk, qerqeşûn, qerqaş, qerqef, qerpal, qerome, qerimîn/diqerime/biqerime, qerem, qerf, qerd, qereçî, qerimandin/diqerimîne/biqerimîne, qerfok, qerfî, qeresî, qerax, qerase, ji qeramê ketin, qeramûşk, qerandin/diqerîne/biqerîne, qerar dan, qerar, qeram, qentere, qepûşk, qer, qenter, qend, qendav, qendîl, qenc, qencî, qemûşk, qemtik, qemsî, qemirîn/diqemire/biqemire, qels, qelsemêr, qematik, qemb, qemç, qemçik, qemer, qemerdîn, qemirandin/diqemirîne/biqemirîne, qemandin/diqemîne/biqemîne, qelş, qelûn, qemalax, qelsî, qelîştek, qelqeloşk, qelîsêl, qelîn/diqele/biqele, qelî, qelişandin/diqelişîne/biqelişîne, qelizandin/diqelizîne/biqelizîne, qelizîn/diqelize/biqelize, qelişîn/diqelişe/biqelişe, qeliqîn/diqeliqe/biqeliqe, qelew kirin, qelibîn/dielibe/biqelibe, tê qelibîn, qeliqandin/diqeliqîne/biqeliqîne, qelew bûn, qeleşî, qelew, qelend birîn, qelender, qelenderî, qeleş, qelembir, qelemdank, qelemon, qelemzirêç, qelend, qelaştin/diqelêşe/biqelêşe, qelax, qelb, qelem, qelemtiraş, qelareşk, binçirk qelandin, qelandin/diqelîne/biqelîne, qelafet, ji qehran tetirxanî bûn, qehreman, qehremanî, qehwe, qehweyî, qel, qela, qela kirin, qehr, qehitîn/diqehite/biqehite, qehirandin/diqehirîne/ biqehirîne, qehirîn/diqehire/biqehire, qefş, qefle, qefilîn/diqefile/biqefile, qefilandin/diqefilîne/ biqefilîne, qefçil, qefes, qefaltin/diqefêle/biqefêle, qefare kirin, qefare, qef, qed û qamet, qedr, qedîm, qedîn/diqede/biqede, qedexe kirin, qedemgeh, qedexe, qebûl kirin, qedeh, qedandin/diqedîne/biqedîne, qed, qeda, qebz bûn, qebz, qebeqeb kirin, qebrax, qebraxî, qebûl bûn, qebalek, qebare, qebeqeb, qebale, qet nebe, qe, qet, qeb, qe na, qazim, qazî, qayîm, qayîm bûn, qayîm kirin, qayil, qayil bûn, qayde, qax kirin, qawit, qawûş, qax, qatqatî, qatqatî kirin, qawêr, qat, qat kirin, qat bûn, qaşo, qaşil, qaşa çavî, qaş, qasik, qasidê, vê qasê, qasid, qartik, qarûşe, qas, qarînî, qarot, qarên, qarik, qarix, qarîn/diqare/biqare, qareqar, qareqar kirin, qarçikî, qarandin/diqarîne/biqarîne, qarç, qaqreş, qaqil, qaqlîbaz, qaq girtin, qaqê, li qaqa reş asê kirin, qaq, qaqa reş, qaqa ser cemedê, qapût, qap, qanî kirin, qantir, qap berdan, qanûn, qanûnî, qanî, qanî bûn, qanik, qamk, qamkinik, qang, qang kirin, qamir bûn, qamîş/qamûş, qamçûr, qal kirin, qamir, qamik, qame, qam, qalonçe, qalind kirin, qalind bûn, qalind, qalik, qala yekî kirin, qalib, qalebal, qaj, fisteqa qajê, qajeqaj, qajên, qajik, qal, qalbox, qafqiloz, qafqafî, qafqafî bûn, qafqafî kirin, qafok, qaf kirin, qafik, qafilqeda, qaçanî, qaçil, qaçil kirin, qaçî kirin, qad, qadî, qadûk, qaf, qaf bûn, qabqab, qabûr, qabiliyet, pûtparêz, q, pûrt, pûrtik, pûş, pûş şîşî qûnê kirin, pûte pê dan, pûte, pûşper, pût, pûşî, pûşil, pûng, pûr kirin, pûngal, pûjan, pûl, pûnik, pûg, pûç kirin, pûç derxistin, pûç bûn, pûçên hev dan der, pun, puwaz, puxte, pûç, poz, pozê xwe daliqandin, pozbilind, pozberî, pozheçî, pozmik, pozxane, pş, pung, poxîn, poto, potîn, potik, pot, poşmanî, poşman bûn, poşman, poşîn/dipoşe/bipoşe, poşî, poşe, post tijî pere kirin, postnişîn, poş, post kirin, poste, posteger, postexane, posîde kirin, post, ji post kirin, postal, posîde, posîde bûn, porxan, posat, porik, porişk, porteqal, por, por li ber tavê spî kirin, porçe, polke, ponijîn/diponije/biponije, polandin/dipolîne/bipolîne, polayî, polik, pola, polan birca satilê, pok, pol, pk, pîzpîzik, pîvaz, pîvazok, pîzang, pîvok, pîvek, pîvandin/dipîvîne/bipîvîne, pîvan û ro kirin, pîvan/dipîve/bipîve [ii], pîv, pîvan, bi pîşatî, pîşe, pîşesaz, pîşo, pît, pîtros, pîtol, pîst jê daweşandin, pîsî, pîso, pîst, pîrozname, pîrozwer, pîs, pîrozbahî, pîroze, pîroz kirin, pîrepizk, pîrhevî, pîroz, pîrotankî, pîrotankî bûn, pîrik, pîne kirin, pîrek, pîr bûn, pîr, destdanî, nehişî bûn, navmalî, nehek, pêncek, kulibîn/dikulibe/bikulibe, nîv, mê kirin, miçirandin/dimiçirîne/bimiçirîne, milçemilç, ofeof kirin, moz kirin, dan mozan, mahir, lanet kirin, kerixîn/dikerixe/bikerixe, kerixandin/dikerixîne/ bikerixîne, kêfxweş kirin, kêfxweş bûn, lê borîn, kovî, namûs, melatî, nijad, nuhtin/dinuje/binuje, kone, pê hesandin, meydan, malik, pê hesîn, lotik, kêm û zêde, kêmî, lotik avêtin, lê re hatin, kêm kirin, kêlek, koçberî, neqandin/dineqîne/bineqîne, mêtin/dimêje/bimêje, koç, kumişîn/dikumişe/bikumişe, kumişandin/dikumişîne/ bikumişîne, neks, mang, nêrg, lerzek, letandin/diletîne/biletîne, kevnare, kevnemayî, kurn, mawe, mêl, noker, meritîn/dimerite/bimerite, lûç bûn, lîl, lûç, kirarî, lûç kirin, lîtav, meritandin/dimeritîne/bimeritîne, tim di kirasekî de man, mirdar, kişîn/dikişe/bikişe, pêşber, milkiyet, kevir li ser kêvir nehiştin, newêd, lerzok, neman, macûn, pênc, lawazî, lerizîn/dilerize/bilerize, kêmar, nozde, neh, lerizandin/dilerizîne/ bilerizîne, lawaz, lerz, leq, meyandin/dimeyîne/bimeyîne, netê, pê de pê de, meyîn/dimeye/bimeye, nêzîk bûn, mêrg û çîman, munasib, mizemiz kirin, mandel kirin, kêrtikî kirin, kerxane, lêv, pêşkeftin, mezin bûn, kome, mezinahî, nayîn/dine/bine, lîwan, netewe, lome kirin, keys, keyso/keysperest, niyan/dinê/binê, mûdî, leteme, meyxane, mişext, leşkerî, kesirandin/dikesirîne/bikesirîne, piştrast bûn, leşker, koledar, nijde, kolîn/dikole/bikole, pêkol, mêjî, pî, mil, netîce dan, nîşan, pêkenî, mîrnişînî, leheng, mêranî, kewden, mezr, lezandin/dilezîne/bilezîne, lavakar, pifî guhan kirin, lê gemar dan, nasyar, nasyarî, lava, kifş kirin, kifş bûn, kifş, nefsbiçûk, neyarî, niyar, niyêt kirin, neyar, nalebar, medrese, pizdank, kulfik, kîzên, lewçe, lec, niqniqandin/diniqniqîne/biniqniqîne, pêlawaz, di nîva xwe de qurifîn, niçik, kum ketin çavan, piştgirî, piştgir, piştevan, pişt girtin, piştgirî kirin, piştevanî kirin, deh kitî salan, koderî, olan dan, piv, kirt, newa, kod, kîs, lêç, negotî, pêncî, namilke, kewandin/dikewîne/bikewîne, kewîn/dikewe/bikewe, kuta, kutahî, misêwa, li ba kirin, kurisîn/dikurise/bikurise, li hev rûniştin, merisandin/dimerisîne/bimerisîne, kêzm, pînc, nizilandin/dinizilîne/binizilîne, nizilîn/dinizile/binizile, net, kilîl kirin, kulab, naştin/dinêje/binêje, laylac, nezer, mesîl, likijandin/dilikijîne/bilikijîne, likijîn/dilikije/bilikije, nemam, koh, kê, nandayî, merd, maxolanî, kitan, kerxur, komel, kom bûn, pingirîn/dipingire/bipingire, kom kirin, nizar, pişko, kûz, kuwar, nivîsgeh, kezeb, kurî, mîhrîcan, meqes, pêşmerge, mirî, laşgiran, nezanî, mizgetf, nezan, kolan, nişirîn/dinişire/binişire, keyskirî, lemisîn/dilemise/bilemise, pilox, kêlî, kêş û vekêş, melavî, melavî kirin, mesqel kirin, kul, mêşlok, misoger, nawis, mam, naşte, nirxandin/dinirxîne/binirxîne, miremir kirin nirx, kuxîn/dikuxe/bikuxe, pê kenîn, nivandin/dinivîne/binivîne, pê re, lê guncîn, pê girtin, nav hildan, kiz girîn, lê hatin, kêr kirin, lal, loqîn/diloqe/biloqe, meş, loqandin/diloqîne/biloqîne, lebitandin/dilebitîne/ bilebitîne, pêxas kirin, pişkdar, pêxas bûn, pêşmalk, mêldar, nepêt, pêxas, mezaxtin/dimezixîne/bimezixîne, nexifîn/dinexife/binexife, na, li ba bûn, lewitî, mahû, mer, kiş, kevir, pêgirtî, mirisîn/dimirise/bimirise, piştbend, kole, koletî, nermok, kêrnehatî, keribîn/dikeribe/bikeribe, kinik, neheq, nikil, neçar, nemerd, neçarî, lîstî, lîstin/dilîze/bilîze, lîstik, mayî, kûr kirin, lasar, pişopişo kirin, memleket, pêk anîn, pêk hatin, nepixîn/dinepixe/binepixe, neasayî, mêze, mesele, merhele, pile, nijinîn/dinijine/binijine, nefilandin/dinefilîne/binefilîne, menî, kêşe, pêşkêşkar, navgîn, lalote, kevçik, kevan, la, mertal, netîce, pêlweş, noş, lotkevan, mezrandî, mezrandin/dimezrîne/bimezrîne, pişirandin/dipişirîne/ bipişirîne, kêzîn kirin, pişirîn/dipişire/bipişire, pêkol kirin, kilîn/dikile/bikile, meliqîn/dimeliqe/bimeliqe, pişpişîn/dipişpişe/bipişpişe, kewtîn/dikewte/bikewte, mêjî şêlî kirin, nîç kirin, miçiqandin/dimiçiqîne/bimiçiqîne, miçiqîn/dimiçiqe/bimiçiqe, pix kirin, kilandin/dikilîne/bikilîne, miçandin/dimiçîne/bimiçîne, nihanî, meliqandin/dimeliqîne/bimeliqîne, miremir kirin, nivîn/dinive/binive, pirtepirt, ketin kurkê, mirin/dimire/bimire, pirî, kûto, kiryar, ker kirin, mîna, pirole, lemper, kerî, name, kûrik, kewaşe, lîlik, korik, lêkdan, kulek, kereste, pêngav, miz, pêşî, kerik, melbend, pêgeh, max, nêrîn, malêz, kirp, lûs, kur, kêzîn, kûtî, mifte, kêrtik, mele, meya, kewşen, mişag, kêş, kulî, lenger, mişe, lez, kir, kezî, pêwir, ku, ko, pîl, kêr, pîn, pişk, pê, mamik, kêlan/dikêle/bikêle, kêl, maç, kûr, pêl, kêlik, kil, kirdan, nîr, merx, mit, kever, moz, kundir, nivîn, me, kevot, piştî, kiz, nûbar, lê, nêz, lem, kêm, o!, kok, pîj, nav, ketin/dikeve/bikeve, lê pirsîn, kutan/dikute/bikute, nitirandin/dinitirîne/binitirîne, mal, kol, mezin, kewar, pişt, neheng, mêş, mûyîn, mirin, pêş, mefa, merdane, pêl dan, pêşgir, lar, kewaşe kirin, mûç kirin, mexel hatin, bûn pixtî, nermijîn/dinermije/binermije, peyvnasî, navdêr, kîtandin/dikîtîne/bikîtîne, kesandin/dikesîne/bikesîne, kevanek, pirsnîşan, lebatî, lêker, pîkol kirin, keskesor, kirar, kîte, kirpandin/dikirpîne/bikirpîne, ketin koyê, pê vedan, kêmendazî kirin, lenger berdan, mitale kirin, noşîgiyan kirin, maça jînê, mandî nebin, koç kirin, bi mêr kirin, ketin kirasan, mewranî ketin ber, molet, mextel, tasewas, merş, tenişt, glop, lûsîn, ohr bûn, nîşanî kirin, tilm, nabe ku, navzik, ohr kirin, tir piv kirin, kiç kirin, nizeniz kirin, kûr bûn, kûrekûr kirin, kewişîn/dikewişe/bikewişe, ko kirin, ko bûn, kerguh, milçemilç kirin, oreor kirin, lazû, kirkirîn/dikirkire/bikirkire, nirîn/dinire/binire, misoger bûn, berçem, pifo, xerbuqe, nehf dan, kix bûn, kix kirin, mikemik kirin, berçîvank, bêhna xwe lê derxistin, kix, kiç bûn, pêkhate, kiç, çipuryan, nanoziko, matmayî, matmayî bûn, qedemik, qedemik, qedemik, mêvan bûn, hatin xêrê, dan xatirê ..., xatir girtin, qayil bûn, mehlûl bûn, ji hal ketin, sirgûn bûn, ketin pêşberê ..., sebir neman, aşiqê ... bûn, gerek bûn, kor kor fikirîn, bar bûn, ewle bûn, xilas kirin, xerab bûn, bi kêrî ... hatin, li hizra ... da bûn, xistin li, zer bûn, dev di ... da cî kirin, çavên xwe jê kutan, geş bûn, bêhna xwe teng kirin, ji hev de xistin, bi cih anîn, birin jor, birin jêr, bang (-î yekî) kirin, sî dan, neman, derîyê xwe girtin li ber …, hatin xwar, hatin wucûdê, bi pêş derketin, çûn serî, hatin ser hemdê xwe, hatine ser hikim, bi ... re ketin qayişê, mehr birîn, peymanê girêdan ligel ..., qîma xwe bi ... anîn, qîma xwe anîn bi ..., maqûl dîtin, nefsa xwe karîn, gewdeyê xwe dan hev, xwe girtin li ber ..., ji ber wergirtin, wesf dan, warkor çûn, bi rê kirin, dîn kirin, li ser ... rawestîn, ji hev re, deng vedan, ji navê rakirin, derbasî hundur bûn, firar kirin, ji hev ketin, xweşhaliya xwe gotin, kaş bûn, ketin xewê, ketin faqa, heyfa ... hatin bi ..., gur kirin, keeb şewitan, tufing berdan, baskên xwe li hev xistin, qijilandin, sor kirin, bêzar bûn, rezîl bûn, nexweşketin, hatin ba hev, destê xwe kişandin ji, bêhn dan, destê xwe ji … kişandin, teyisîn, dil fireh kirin, bi dûr ketin, dirêjî ... kirin, xwe liqandin, bi çavekî nebaş nêrîn, rehm kirin li, neçar man, kirin mêvan, gewdeyê xwe girtin, taqîb kirin, zanîn bi, wek hundirê bêrika şalê xwe nasîn, dirêj ajotin, rêberî kirin, binngeha ... avetin, pêşberî ... derketin, ser ... da xwar bûn, hînî ... bûn, fêreyî ... bûn, bêhn berdan, dev ji … berdan, dev berdan ji, dirêj kirin, xwe dan dest, sobe vêxistin, li hêvîya ... man, tîj û hûr nêrîn li ..., li pey ... geriyan, ji dest bûn, hez kirin, plan çêkirin, hikim dayîn, hazirî kirin, siwar bûn, koçî ... kirin, ketin li ber ..., kil kirin, nigên xwe zêdeyî xwe avêtin, ji hev qetandin, çûn rehmetê, deyn dan, gurdarî kirin, rahiştin, dewr lîstin, wesf û pesnê ... dan, xwelî li serê xwe kirin, fal vekirin, xistin fexê, kirin nava tiştekî, xwe têxistin, serî hildan, teze kirin, bersiv dan bi, xwe gevizandin, ji xew rakirin, xwê pê werkirin, rastî yekî hatin, bersiva ... dan, qîriyan, rûyê xwe tirş kirin, verêkirin, şandin, derî li ser xwe girtin, ber qîlan dan, stran gotin, xwe qelizandin, axaftin, bêhna tiştekî hatin ji ..., dem girtin, dest dirêjî ... kirin, avjenî kirin, bi paş de standin, li nav hev de girtin, standin, xatirxwestin, bîra ... birin, wêne girtin, ji xwe kirin, gav avetin, têkeetin şûna ..., berovajî, li erdê dan, xwe avêtin dest û lingên kesekî, ji hev derxistin, dest avêtin ..., li ser qûnê xistin, pişta xwe girê dan bi ..., çavên xwe zivirandin ji ..., vegerîn ser, xwe berdan ser, li benda …, li hêvîya ... bûn, geriyan, hişyar be, av dan, ji ... dest kişandin, meraq kirin, next, nivîskarî kirin, ev roj, li hev, vêk re, bi hevdu re, pêkve, li gel, îşev, sibe, daşîr, pêk, hindava ... da, ber bi çiyê ve, li hemberî, sertûj, dirb, edetî, enanetî, xayîn, lerizok, bêdar, çiv, dek, eşîrtî, lerizîner, koledar, sêşem, şêlî, tirk, tirkî, qirşik, badayî, didu, zivir, leplepî, mazlûm, nenas, bêxeber, ap, bêbest, bêhay, xesarnedîtî, gujîn, zûrîn, dereng man, zêde bûn, kundkî rûniştin, fêre bûn, keniyan, borîn, fêrî ... bûn, simsimîn, vezelan, rêz bûn, nihêrîn li ..., heliyan, şûlikîn, sijîn, herikîn, hejiyan, bihorîn, lûsîn, derbas bûn, bihurîn, bi dû ... ketin, meyîn, bîr hatin, quloz bûn, terpilîn, givîn, riyê rû rizan, vejenîn, qêrîn, qîjiyan, xuşîn, qîrçîn, xuyan, şepîn, şiqitîn, şemitîn, çirûsîn, birisqîn, pengizîn, pêl bûn, belavî nav ... bûn, şûjin û derzî bûn, hilqedimîn, rawestîn, mêjîn, werimîn, fikirîn, vetexirîn, ricifîn, li hej û liv û weş ketin, likumîn, lerzîn, zarîn, têgihîştin, şiyar bûn, giriyan, çilmîsîn, vekişîn, xebitîn li ser, şixulîn, gevizîn, qerebalix kirin, xitab kirin, şîret kirin, hêrs kirin, îlan kirin, çepik xistin, seyran çêkirin, rêk xistin, tewqif kirin, pirsek ji ... kirin, fihêt kirin, ferz kirin, hewldan, pansiman kirin, çavên ... xistin, şerm kirin ji ..., rizîn di ... de, semax kirin, kez kirin, reş kirin, rê girtin, pif kirin, hilşandin li ser, derxistin, anîn meydanê, asê kirin, werimandin, kut kirin, dewir dan, temîz kirin, çav girtin, xitimandin, şeh kirin, dan hev, bi milê yekî girtin, beramberî ... kirin, mehkûm kirin, eleqedar kirin, dewam kirin, pijandin, berdewam kirin, rast kirin, hûnik kirin, vepoşandin, hesibandin, rexne girtin li, hûr kirin, dijûn kirin, birrîn, govendê girtin, baz dan, curet kirin, erza ... şikandin, munaqeşe kirin, biryar dan, terîf kirin, tayîn kirin, ava kirin, li ser ve bûn, îdare kirin, dilşikestî kirin, keşf kirin, behs kirin, kat kirin, veqetandin, nitilandin, xewn dîtin, niqutandin, çikandin, qezenc kirin, zikekî têr xwarin, himbêz kirin, teşqîq kirin, xistin gîrf û helboqê, jêkirin, çewsandin, tol wergirtin, tol hildan, xuyanî kirin, hêsan kirin, hîsf kirin, bend kirin, tijî kirin, kef dan, gulebaran kirin, şûna ... girtin, revde girtin, belgih girtin, parçe kirin, xwe tevgirêdan, pakhilanîn ji ..., ji ... pakhilanîn, silawatan kêşandin, Çêkirin, bi ziman anîn, ders dan, bang dan, şa kirin, reş girêdan, bi guh girtin, vehêrandin, bi dar de kirin, kelemçe kirin, liqandin, nefret kirin ji ..., ji ... nefret kirin, zehmet kişandin, hewa guhastin, qesta ... kirin, pifinî kirin, qerpeçe kirin, beranîn, tab anîn, nefes dan, têxistin, zêde kirin, nîşan kirin, îsrar kirin, dan naskirin, nasandin, fermana ... derxistin, dest dan hevdû, pîn avêtin, ramûsîn, li derî dan, hilkutan, kurdandin, hêlan, ramedandin, şop hiştin, dest kêşan ji, dest ji … kêşan, rizandin, pê xistin, pêxistin, jê hez kirin, hez kirin ji ..., bêrî kirin, hêre kirin, rıya xwe şaş kirin, ji dest kirin, hebandin, xwar kirin, zelal kirin, pijiqandin, qelizandin, gêj kirin, lez kirin, cih li xwe xweş kirin, amade kirin, bêhêvî kirin, şemitandin, veciniqandin, îstifade kirin ji ..., gevizandin, çilmisandin, ji ber zanîn, cixiz kirin, nav kirin, şaş kirin, hêlûn kirin, navandin, mecbûr kirin, pêşkêşî kirin, berferih kirin, jan dan, tepandin, rêçe hildan, çikîn, kun kun kirin, pesinandin, gupe gup kirin, dua xwendin, dua kirin, nimêj kirin, tercîh kirin, pêşiya ... girtin, guhên xwe dagirtin, protesto kirin, îspat kirin, xwe berhev kirin, vekişandin ji ..., kêşan, çarşef kişandin, dawî anîn, dan alîyekî, meşandin, têkirin, çarşef li xwe kirin, şerpeze kirin, şixulandin, hevedudanîn, cih kirin, barandin, xwedî kirin, teperep kirin, gazind kirin, ceza wergirtin, ji ber jmartin, bi bîr anîn, ducar kirin, daxaz kirin, rêz girtin ji, çiqçiqî kirin, vemaltin, li xew hilpekandin, kambax kirin, herimandin, hukumdarî kirin, serdestî kirin, rizgar kirin, ax avêtin, mohr xistin, xuya kirin, neqandin, cûda kirin, giran firotin, xizmet kirin, daçikandin, tayek kişandin ji ..., dakutan, şivantî kirin, bang kirin, qîr kirin, şanî kirin, şanî dan, nîşan dan, kefen kirin, derî girtin, miç kirin, çengê li ... de cih kirin, çareser kirin, xerc kirin, borandin, tuff kirin, belav kirin, qeter kirin, kuskusandin, qal kirin, gav kirin, pêkol kirin, bel kirin, daliqandin, tazî kirin, têkoşîn dan, rêncberî kirin, darbe xwarin, xesar dîtin, bêhna ... çikandin, eleyhdarî kirin, berpêş kirin, dora ... girtin, xwêdan, xem xwarin ji, serşuştin, kut xistin li ..., nêşan kirin, mecal birrîn, buhirîn, cih girtin, dîl girtin, kîn girtin, alîkarî kirin, cihê ... girtin, çêlî kirin, şor kirin, hînî kirin, mamostayî kirin, mamostetî kirin, hildirandin, pirtve kirin, piroze kirin, bijiqandin, vexistin, paşê xwe avetin bi, girêdan, qefilandin, azar dan, derman kirin, serê xwe bi ... re êşandin, xîret kirin, teslîm kirin, dagerandin, badan, alandin, fitil dan, lîlandin, fehm kirin, zor kirin, şiyar kirin, rêj kirin, firax şustin, temaşa kirin, sist kirin, xêrhatinê kirin li ..., xêrhatinê kirin, li ... xêrhatinê kirin, bixêrhatinî dan, mehû kirin, mereq kirin, şixul kirin, birîn kirin, wer kirin li, çiv dan xwe, vikûvala, rengîn, cûre ûore, têvel, cihê cihê, sebze, sernuxumandî, bi xêr û bêr, zû be zû, sik û sar, ziliandin, bi riya ..., bi hêl, şidet, zext, dilgerm, pêlpêlî, em, nizanin, dikin, diçin, zeîf, sist, qels, tevnker, Çarşem, dawiya hefteyê, gotinxweş, zarşêrîn, roavayî, ya baştir, kir nekir, kirine û nekirine, heçê, kengî, gava, dema, gava (ku), wexta, kû derê, kû der, ji ku, li ku, li ku derê, ku derê, kîjan, spî, şaşik spî, kî, kê, boş, belav, kelberû, rawir, bivê nevê, lêvişkestî, ji neçarî, li ba, digel, ligel, bi heftiyekê, di hundirê ... de, bêhişiyarî, bêhejiyan û livat, bêsedem, depdepe, darîn, bêje bi bêje, zehmetkêş, herehereyî, kurmî, ne hêja, biqedr, jêhatî, qermiç, qerçimî, qermiçî, nivîskî, îsfehanî, xesandin, xwestin, zerbûyî, bêlê, duh, têr kirin, mast, ser çavan, yên te, xort, zêbit, zîn, zerdeşt, zelam, ynk, xweyî, xweya, xwey, xwenav, xûyan, xisûsiyet, xurîn, xilmamş, xebitan, weleh, wele, veziliandin, vêgeriyan, va, ustu, tûrt, tiwê, tilîk, tena, tamar, şun, şkandin, şîndar, şe, surgûn, sto, steyr, spartin, sitran, sitêrk, sipî, sibê, ronayî, risk, rêvebir, rawestiyan, qulubîn, qûntar, qetiyan, qelş, pz, pkk, perçe, pekiyan, ordu, ny, nujen, nuh, nixumandin, nixamtin, nixabtin, nivş, nivistin, nişan, nisxe, nîjad, nihe, naynik, mor, minnet, miriyan, mîh, meyildar, meşiyan, liviyan, lerizîn, lavan, kwîr, kivş, ko, kûlîlk, kês, kewanî, kaxiz, kaxet, kanê, hîştin, hişin, hiner, hînga, himêz kirin, hewk, hêvar, hetanî, heşî, herê, hemêz, hej, hebkî, ha, gulle, guhaztin, gîya, gihandin, giha, firq, fêhm, ewir, ewel, esman, êrîş birdin, êrîş anîn, dûvre, duv, dunya, doşik, do, dinê, dia, dihanî, dewir, dêw, deriya, derêxistin, derbaz, dayîn, davêtin, bi dar da kirin, geriya, derxwendin, dest kirin bi, dest bi … kirin, damezrandin, sûd wergirtin ji, pêjîn, nêzîkatî kirin, damezran, gelek caran, jinmam, yek ji ...., diçe, duwemîn, rûbar, vegerîn, kêm caran, emir, kes m.f. person (when used with a negative predicate it means ‘anybody’) (bila) kes wî nebîne lit. may anybody do not see him, here, sekiniye, piyal, frensizî, cîhan, nûka, şîv, da ku, pişîk, hat, dijîn, dijîm, sala tê, her meh, bi dest xistin, ajotin ser, qedrê ... zanîn, doza ... kirin, xitabê ... kirin, hengam, heta, weha, herweha, welê, holê, pêncşem, sisê, vî tiştî, naxwe, ev, tî, lewaş, tenik = zirav, gungilî, qalind, stûr antonym=tenik, xelas dibin, loma also lewma, heye, hene, li wir, vêcar, piştre, paşîalso pişt re, dû re, Çêlik, herî xirab, tev cîhan, neteweyên yekbûyî, bayê bezê, tendûra zik, yê dî, her ku ... -tir, deryaya sipî, yekîtiya neteweyan, rehmetî, quran, lîstin, germa havînê, heyva çarde şevê, xelk, cara pêşî, melkemot, alaşkirî, alaş, hewqas, yanî, ango, şikir, bi xêra ... re, saw, qizwan, berî deh salan, avdayî, televîzyon, tefandin, hirçok, kirin û nekirin, vizvizkî, eşk û teşk, bejin bilind, bejnbilind, dirêj, bejn û bala, tablo, şûştin, şê-, şo-, şikestin, şîn-, hêlekan, şirîn, şîrîn, qelaştina cerahî, piştgerm, raser, şekir, tesewifî, tesewif, sofî, ji nişkê ve, şûş, bi-, xurt û gur, xurt, qewîn, serberdayî, zilik, xerîb, bel, Çîrokvan, bêtar, stirîn, hêj, req û rût, qirş, herejor, li ser lingan, mekan, karto, pelikan, pag, waqewaq, vehûnayî, kever, bênîşan, qelaş, tuff, sparin, berferih, texlît, dilnexweş, dûr nêzîk, zû an dereng, geh ... geh, carna, tiştek, çawa heba, bi awayekî, hinekan, hindek, hinek also hindek, hişkahîf, nermik, nerm, civaknas, evqasî, kufk girtî, kufkê poz, cixare kêşan, dûkelf, kûşke, piç, hûr mûr, biçûk, hêdîka, dînik, hindik, barîk, bêxew, bêgoşt, pirsgir, ezbenî, tek, stranbêj, ermîşim, mat, gopal das, miç, demkurt, firoşgeh, stêrka pekok, şahîk, bêşerm, şafiî, heftê, heftreng, cidî, cüda, xerîfî, fedakar, xwenas, jî-, kir, dest kişandin ji ..., zurne, xûn, wisan, teşxele, terk dan, şuxul, şivên, suwar, serbixwebûn, serîhildan, rohnî, rahetî, rehetî, rehet, kurdhiz, jihevketî, honik, hewildan, hesiyan, gurg, giranbiha, gazin, fehim kirin, min, vî, hêriş, umr, dûre, dîsan, çer, şûn de, şûnda, rê kirin, hesîn bi, bêr, laîk, bi dizî, diduyan, duyem, duyemîn, dengiz, şopgerên, ilmî, dibistan, aloz, ji weşdaketî, pij, hemmanê, rizgar, rizgarkirî, Şemî, terxan, zîvironekî, salete, poxsîde, torbe, siya, zingargirtî, jengorî, rûs, rûsî, urisî, qeyde, xerabe, kambax, asê, sorgul, reh û penc, braştî, perçîn, yekser, birinc, bawî, revan, qiyamet, bi temene, giramgîr, hurmetgir, temene, nûner, mêjvemayî, bêhamd, bê hemd, oldarî, dînperwer, olperwer, bêminet, sarinc, qamiş, sorav, gazindok, maqûl, rasterast, hazir, qijak, tinknijad, qewm, kêrûşk, bi lez û bez, tavilê, qelişandin, qelêş-, sijî, dilpak, serbilind bi ..., cax, nehy, qezenc, berhembar, mîrek, sergevez, xweşik, reîsî cumhûrê, pêşkeşî, bêyî, hinda, bervê, raste, bînanî, hundirê, bona, di heqê, navbera, pişta, pêşiya, têkelî, meyldar, giranbuha, bêtîn, bi quwet, quwet, re, cinanlêxistî, feqîr, destteng, siyasî, hilmis, gelejmar, mirovan, alûçe, kêf û sefa, xweşhal, fermo, yên, ewên, kanûn, faris, kinc, pîvandin, kunkunî, demançe, teres, şûşaşûş, tîş, felsefî, dermangeh, biharî, parsî, sergerdan, pêrgî, pengizandin, pênûs m.=qelem, pekîn, pêçîn, kut, noka tahtê, tahtê, welatperwer, balfireh, malxwê, derbas, kew, meclîs, park, bihuştîn, qesir, elem, pakêt, gamêş, bêxwedî, hovan, ji kîsê xwe, bêbêhn, li derveyî, osmanî, xeyn, tiştên din, bilî, ji xeynî ..., ji xeynî, din, bi eslê xwe, stelih, an na, delîve, bi tenê, sirf, tenê, yekî, yekî ji wan, yekê, yek ji wan, li dû hev re, hebû û tunebû, hebû tunebû, hefteyê carekê, teletel, di rê de, li aliyekê din, lêbelê, ji alîyê din, ji alîkî, ji alîyekî, bi munasebeta ..., siwar, şipê, xurên, li ser, esmer, kuncî, dem û dewran, kevin also kevn, kal, îmtiyaza neftê, ya rebî!, gelî hevalan, ho kero, car caran, yekdest, dûdirêj, helbet, rengereng, û çend, mijûl, bi ... ve mijûl, cihgir, vê, mecbûr, stûxwar, ya rebî, ey, tevizî, êdî, romannivîs, navno, tu tişt, nema, ne bi tenê ... lê ... jî, kurşenegirtî, ne lê, nîn, şeqeşeq, qe, hew, dike nake, naxêr, nod, neh, nikilandin, şîva êvarê, tenîşta ..., li rex, nûçêbûyî, teze, alînegir, ne ... ne ..., hewcedar, pêwistî, pêwîst, lazim, niştin, şûm, tebîî, xurû, zikmakî, sêrtî, miletperwer, milî, pîsik, luht, razdar, delaliyên min, feqî, mûzîsyen, mişk, siwarî, Çiyayî, pezkûvî, dayê, bi gelemperî, sibeh, beyanî, sibeh, wekî din = her wiha, manewî, cinewir, meymûn, şermdar, modern = nûjen, qeza û bela, mr-, nexşîn, nexş, deqîqe, ya min, yên min, nîvşev, navîn, ê min,, belkî, bimîne, be, bike, bîzbîzî, kibrîtfiroş, kibrît, yê, hechecik, zehf, bi gevde, miştin, tepan, mal-, sereke, bihişmet, hesinî, zulf, seda, celx, hîz, penaber, guhar, doşab, heval, fransiz, Îngilîz, nivîsevan, şixul, karûbar, îş, şahîd, hemd, lawur, efendî, roava, girî, rêbwar, sûl, şer, awaz, muxtar, derpê, guhan, kûsî, lerz, qurm, rêvîng, tercûman, wergervan, şal, pesnê, pizot, didan, zeman, piling, text, sitirî, feqeh, sûxte, sen, rom, ser û bin, tehsîldar, sufrik, sîstem, avjenî, eleyhdar, piştgir, kerpîç, tepe, belgih, darik, ço, êxur, kevçî, kevçik, ruh, hikim, celeb, sêwlek, esker, kufk, qaçaxçî, hûrik, kaş, berwar, ezman, azman, îyar, bînber, solçêker, şêx, bizir, dahn, mudîr, alim, qeter, seyda, kîs, çiwal, tûrik, werîs, şikêr, cube, tat, rîtm, ewd, lêkolîner, gazind, qelemrew, rutbe, kincik, pîjame, cewrik, şagirt, cewr, tûle, qaymeqam, hel, pexşannivîskar, hevalbend, sûd, prensîp, serwezîr, sercumhûrê, pesin, îmkan, barkêş, nar, siyasetvan, helbestkar, şaîr, plançêker, tirşî, bijîşk, filosof, torin, mideh, mudet, çerçî, xox, lep, derd, col, ga, xudan, esil, hukum, kalo, rûn, destik, bakûr, kalkabûs, stû, hustu, simbêl, miqam, qatil, çiyâ, nizar, teht, hogiç, şivir, pîrhepok, eql, xatir, garis, tacîr, bajarî, xoce, hosta, şehîd, lablabik, zilam, şalûl, bext, şans, mantiq, kurmik, edîb, quloç, belg, serdar, pêşeng, birêvebir, pêşevan, zar, qiral, dadgêr, best, serraf, hesin, alet, hundir, rûniştevan, tab, nasnav, nêçirvan, humanîst, hesp, qoç, çengel, hingiv, revde, bilindcih, asîman, serî, reîs, gurz, por, xwî, cem, kêl, çîmen, tirî, qaz, kalîte, mizgîn, bişkul, kasik, armûxan, xazî, baxçe, bostan, galon, ardû, yar, rêvî, hîmavêj, nig, tem, êzing, kulik, kulav, heybet, xezûr, qismet, qîl, şehsiwar, heyecan, kalemêr, sergîn, dilop, şifêr, cil û berg, fîstan, hevîr, kûçik, seg, tixtor, firaq, merîd, midûr, zarava, mirîd, avaker, zelûl, kor û kend, zewq, deyn, rohilat, tûlik, aferîde, çiftexas, pembo, kelaş, kuj, kim, lib, wîjdan, înşa, qumandan, şeh, ewr, cil, zirnevan, dorandor, sereşîr, penêr, arûk, berban, qahf, keleh, rext, kerwan, sermîyan, serbajar, kum, wargeh, biv, zava, taşt, kur, sînor, hestî, hestik, gewde, leş, beden, texte, destbirak, kirêwe, hesingêr, hesinker, çûçi, bawermend, kulmoz, tûr, bivir, wesf, stêrknas, wêneger, hewale, xitab, hewranî, armûş, bav, xuda, zabit, bajar, axa, firavîn, binûr, bi bereket, nizim, welathez, hejîk, teq û req, qîjeqîj, bezir, demdirêj, mêj, xewle, bêkes, tekane, cihê, destenan, livandin, terş, xwîna cegerê, bijîn, hêdî hêdî, quncik, edebiyatvan, ser û çav, edebî, salî, lîz-, zimanvan, bêsînor, sewsen, xwînşêrîn, mîna, weke, wisa alsowesa, sivik, emr, sermawêj, bi cih bûn, rast hatin, dîn bûn, leyistin, herf, gêrt, de here, lerzandin, nîsk, fetwa, Çermîn, kutatirîn, zane, pelk, tembel, pêtgiran, latînî, paşîngê, paşî, pişt re, dereng, berêvar, esr, bihurî, fîlmê dawî, mestir, kûd, gola wanê, sitî, bêfedî, kuj-, kurdmancî, kurdhez, kurdewarî, ku, tefsîr, dîz, amûrên mitbaxê, mitbex, dilovan, karik, kev-, hilanî, ken-, baz, eyûbî, eyûb, jmartin, mişt, mehrûm, çileya paşîn, talyanî, heyfa ..., dibare, ne bi dilê min bû, nexuyayî, navber, ma, cazîbedar, qest, bi hiş, rewşenbîr, ji berdêla …, bihuk, bêçiqasî, bêhejmar, serwext, dê, xwerû, ya rastî, deynê, bênavbirî, di ... de, bi ya te, di vî warî de, bi ya …, sibehan, sibehê, di nava ... de, pêşberî, bi çarenûsa ... ve, êvarê, bi roj, kirûmat, xalxalî, bi gotineke din, bi ya min, li mala min, şwindar, aşiq, hûr hûr, tê de, bi her alîyê ve, bi dûr û dirêjî, axir, di nav cihan de, di gavê da, bêgav, sergiran, bêtaw, bêpîvan, bedyûm, bikarî, eger, heger, heke, pûtperest, bûz, dixebitim, xweziya we!, dişom, radibim, ez bawer dikim, dimînim, diaxivim, dixwînim, diçim, dixwim, vedixwim, têm, durû, zûzûka, ravf, birsî, piştxwar, nefpiçûk, mirovhez, humanîstî, însan, Çawa, bi çi rengî, Çiqas, bê çawa, çawa/çawan, çilo also çawa, çito, kusan, hingivîn, saxik, bêxanî, axa welat, pîrozwer, betlaneyan, qul, hêl-, qurane, bixwe, çil û çiya, hijmartin, qey, hewandin, devojenî, dudil, kerem bikin, li vira, vira, wa, ev der, li vê derê, ji niha şûn de, lewma, neçar, bêçare, merheba, hejmêr-, peran, giran, jêrbar, asîmanî, sax, radibe, diaxive, dinive, rûdine, vedigere, dibore, dijî, hez dike, dixwe, nasekine, dernakeve, av dide, tê, bi lezîn, dilgeş, kêfxweş, bêdil, nîveruh, nîvmirî, nivz, dr-, gurmîn, gîtar, guhastin, guhartin, dahl, heşîn, hêşîn, hêşînahî, girêkî, yunan, bi girsî, girs, xîze-xîze, gîrf, gram, tedrîcen, memûr, bêj-, maşellah, xuda hefiz, aferîn ji ... re, bi xêr, bêxudan, bêxweda, înşellah, îşellah, givaştin, ghêj-, gihîj-, gihîştin, alman, elman, elmanî, cografî, bê minet, mal û hal, efûya giştî, gihaştin, berhev, dema bê, hêç, tijî, qulqulî, fêkî, gircî gircî, ji nîvê riyê, ew roj ev roj e, cih bi cih, ji mêj ve, ji ... ve, taht, tirsîner, dostane, hevalên xwe, În, mêweyên taze, liberxwe, hur, helbasta serbest, jihevdeketî, nazik, şikil, dereke, li benda, qederê ..., bi qasî saetekê, belaş, meselen, Çendê, ji ... re, moz, kulîlk, arvan, xwînegoşt, bêkêmasî, sincirî, pênc, ewelî, froş-, fir-, qilêr, pêncih, guj, feodalî, ya, hîsf, pûrt û per, bêmane, heybetgirtî, xof, bavo, qelaw, beza, faşîst, xuyanî, nasiyar, başok(e), wefakar, deverû, xîret, zarokatî, ciwantî, xortanî, zeratî, halan, bawîşk, qehir, ambelaj, kul, fikar(e), eser, elbik, vên, zanebûn, wesiyetname, hovîtî, sipîta, sptî, bîşeng, bûkanî, reh, belekî, germayî, germa, herbî, gûz, kazkaz, sefer, vîrus, zorkirin, garsîn, vazo, bêbextî, unîversîte, yekîtî, yeknetewetî, betalî, yekdengî, mazlumiyet, hingûr, şaşik, aheng, berten, teşt, teşqele, alayî, sêpî, tetîk, fex, gîr û helboq, xefk, bêpejnî, tirên, rêçe, birc, kîso, gorn, titûn, tûtin, xwe amade kirin, çax, hewg, hizir, hêt, teorî, dîcle, şerît, îslamiyet, axiret, sibetir, yasîn, eskerî, kevnesovyet, çile, feqîtî, qefqasya, guvahî, îfade, televizyon, telefon, taran, çaydan, ekîb, çayxane, maliye, nêşan, tep, tanq, xeberdan, gotûbêj, cirecir, boç, terrî, boçik, tebrîz, rêziman, swêd, bijîv, taqîb, cîhêlkirin, piştgirî, tîrêj, tavik, bandev, sofîtî, biserketin, serketin, çêl, gîrodarî, zexmî, tûfirengî, qayîş, biyanîtî, kezk, papor, destan, firtone, îstgah, qal, stêrk, xwîzî, tif, suret, binxet, keservedan, xemgînî, çareser, nermahî, pûk, şepe, kermî, xurexur, kulek, dixan, rûkenî, devken, niwal, komik, qutîk, bêxewî, sîwas, xwişk, xuh, xuşk, mînakî, sêrt, lewhe, bînahî, bêjing, kendal, kinî, kurtayî, kurteçîrok, sol, gemî, çeper, şivantî, bilûr, texçik, çarşef, telte, pirtik, pez, bêşermî, ricaf, xidmet, Îlon, hesasiyet, fedakarî, xweîfadekirin, xwehesîn, nefs, dizîtî, mohr, dûpişk, rijî, xwendegeh, ekol, mekteb, seqer, şorayî, eywan, xişxiş, gundîtî, ûzeûz, hukum dan, rokrol, orreor, helqe, tufing, beşavend, kîn, mesûliyet, giramî, cumhûriyet, ronesans, dûrahî, çarenûs, medrese, ummet, dînîtî, peywendî, erdim, penaberî, sorahî, mêvanxane, salon, jinûvezayin, îsyan, xerez, stasyon, xezeb, kêvroşk, lihêf, zûbîrbirî, çawahî, nêzikahî, sitar, qehpetî, qehpe, pexşan, nesir, pêşniyaz, pêşdexistin, zuk, proje, girtîxane, heps, girtîgeh, hepsxane, tîraj, mizgînî, huzûr, hazirî, berbêjî, dua, nimêj, feqîrtî, nedarî, beroş, hêwan, sipîndar, polîtîka, siyaset, hizib, hozantî, şiîr, wezin, bêrîk, berîk, lezet, lavayî, naylon, plan, tevdîr, şûn, borî, hesret, bahlif, topik, felsefe, petrol, şexsiyet, nevroz, farisî, bîber, mamostetî, hirmî, aşitî, koşik, axpîne, paşeroj, paseport, hewes, seyrangeh, parîs, nojdarû, dîzik, tendûr, rastnivîsîn, teşkîl, porteqal, bi zoretî, stemkarî, berevajî, mecal, kelên, derfend, fursend, şekal, pîratî, neft, çiriya pêşê, çiriya pêşîn, okyanûs, munasebet, pîsiktî, minet, îrad, îtiraz, tevizîn, reqem, tevizînok, çiriya paşê, navnotî, nîvroj, kabûs, nûhîtî, siruşt, tabîet, neteweyîtî, muzîk, belediye, tû, şwîn, kuruf, sibeh also sibê, ruhiyet, heyv, duşemb, şermdarî, şaşfêhmkirin, tenêtî, leylan, rewrewik, keramet, wezîrtî, nîvsedsal, nîvî, orte, mêtro, mesaj, rehm, zihniyet, hind, mêrg, doşeg, mehr, marş, lixwekirin, gevde, nifirîn, mehabad, dînitî, makîne, bêrî, lojman, bermil, ceger, zimanvanî, xet, berq, heste, şewq, xelasî, sewî, tîp, dirêjî, lîmon, leypiçig, libnan, serdarî, tembelî, kuç, çira, lampe, fener, bêmecalî, labîrent, kurdayetî, kurdiyetî, govend, girê, klaşnîkov, kîlo, pîn, mazot, kefî, cunta, rêwitî, kulfet, xur, Îskenderûn, sihitî, sosin, seh, mereqdarî, mexsed, biaqilî, muesese, enstîtu, îlham, zilim, agadarî, nejihevûdurebûyîn, dîlî, bêîmkanî, girîngî, emperyalîsm, xeyal, berbînî, pûtperestî, îdeolojî, nifûs, fikir, sehol, stenbol, Îran, durûtî, koxik, holik, birçîn, birsîn, nefspiçûkahî, nefspiçûkî, pifepif, zûrezûr, kastîn, mêvanperwerî, erz, namûs, payetî, şeref, kun, xerezkarî, tarîx, lîsê, gavatî, kerî, garan, naxir, bêçaretî, bejin, sobe, dilêşî, egal, serêşî, qaf, findiq, nefret, zûkanî, qehbik, rencberî, kêfxweşî, geşî, kelemçe, helaw, nîvek, tûk, bakurofe, heşînahî, hêşînayî, hêşînî, çêre, tirb, spasdarî, pîrik, hukûmet, rehmet, bizin, cam, pîpoq, şûşe, awir, navteng, almanya, germanya, efendîtî, givegiv, jendirme, benzîn, lîstik, rêveçûn, hatî, kurş, serhed, cebhe, dostayetî, hevaltî, terî, frensî, asêgeh, pêşgotin, rêl, enî, pêşayîk, zordestî, qederek, gulik, perwaz, beşer, elektrîk, rivîn, pêt, kulî, kulm, kulmik, şewat, neynok, dosya, nîgar, qal û ceng, hêjîr, dêlik, hes, hay, pêjin, rêbendan, xof û tirs, bavîtî, sernivîs, tefeş, Çavêş, peyvik, tecrûbe, îsraf, çaverênî, panatî, wucûd, sirgûn, mandî bûn, îdam, mesel, ewrûpa, xerîbî, erzerom, berdêl, hol, îngîlîzî, Îngilîstan, enerjî, semax, serencam, aqûbet, împaratorî, fedî, misir, perwerdî, qerax, erdhêj, xak, xertel, wezîfe, xwelî, hişkasayî, xwen, diyarbekir, ferqiyet, behs, nerazî bûn, dilşikestî, hindav, serkarî, jîrî, tengasî, dijwarî, zerar, kitkit, xewlî, xwezîtî, şorezar, erzihal, rengdêr, kûrahî, kûranî, tehqîr, derece, munaqeşe, wefat, spêda, dot, xurme, şevreş, tehlûke, sergovend, xencer, şkev, qedeh, fîncan, fêlbazî, çand, qerebalix, gunehkarî, landik, qelîşt, mange, dotmam, mehkeme, berbihevhatin, kox, hênikayî, galegal, girik, naverok, pêwendî bi ..., pevgirêdan, têkil bûn, kongre, pîrozbahî, dilqayimî, fikar, mefhûm, geremol, berberî, şîrket, tacîrî, stûn, kil, berhevok, pêsîr, rêkxistin, gulte, nefel, av û hewa, qûç, zêrekî, anîzazî, paqijî, çeng, klasîfîkasyon, zirne, gurîn, medeniyet, doralî, cixare, cigare, xêrxweşî, biçûkanî, gêlaz, xusûsiyet, merasîm, merkez, sedsalî, cejin, perdî, ziving, bela, pisîk, erebe, gizêr, karneval, berate, qanser, beybûn, hêştir, çîzçîzik, qazaxî, devî, boxçe, gule, avahî, kêz, piqpiqok, devendeştî, ruhnî, nijde, bûk, sur, qefsing, sing, liq, kapik, mêjî, sindoq, qutî, tas, hembêz, paşil, bêhntengî, merbend, bombe, pirç, vîzevîz, derb, reşatî, sir û seqem, hêlûn, çivîk, çûçik, meyldarî, land, tifik, bawerî, bêrûd, jêrbayî, bîra, rîş, selik, gov, ewt, balaxane, baku, nanpêjî, bexda, lipaşmayîn, paşverûtî, patik, tevlî, renî, tirimpêl, trimbêl, timobîl, otorîte, fal, gurdarî, hewil, êrîş, hecûm, hicûm, bi kêmanî, stêrknasî, matmayîn, asîmîlasiyon, xwelîdank, gotar, meqale, temar, artêş, çen, arşîv, erebîstan, sêv, reş û reşatî, biyanîstan, anteqye, heywan, azar, kevnebajar, kel, amûda, amerîka, bûsî, alfabe, heleb, armanc, cotkârî, dilovanî, xatir xwestin, wekîldarî, pêşveketin, bipêşdexistin, kefteleft, devok, biryan, teq, mewlûd, tar, tirşik, qelîsêlk, çivanok, tirkiye, sûriya, kûçe, dîwançe, xo, tiving, sîtil, befr, perde, fêde, agirî, dervekarî, avêtina gunehên xwe, karzan, nihêran, çik, mandî, westiyayî, min bibore, deq bi deq, nerindî, hemû tişt, her roj/ her ro, her sal, her cûre, kînga, hîn bêtir, gerçi, ewrûpayî, ewrûpî, abadîn, êşiyan, nemaze, bi berdêla, der û dor, bi tevahî, bi tevayî, coş, endazyar, taqet, bê ser û bin, teşwîq, atifî, me, îptîdaî, an ... an, yan ... yan ..., heştê, heyştê, heşt, heyşt, misrî, aborîzan, ekonomîk, kufkê guh, hevdû, toz û telaz, şikest, îşk, xwar, bê şik, dotin, metirse!, naxebite, bijîjk, ji bîr neke, cin, gêj, bîn-, mehlûl, bênamus, niqaş, nerazî, gerş, derbûn, avêtina ji text de, evîndar, daxwazî, luks, narîn, welatparêz, xapok, çileya pêşîn, xapxapok, ezîz, xewnerojik, berbang, qîz, ceger şîrîn, daniştin, şil, xwîsgirtî, babo, her-, çirandin, Çandin, Çeleng, qut, îskan, xasûk, zîre, Çandî, kel û girî, qîrewîr, qijik, çarmergî, gêr, gevez, benderuh, qirçeqirç, quling, more, nîvişkestî, derizî, qelşqelşî, gavan, camêr, kullî, rasterê, axil, garisê misrî, mircan, xwarinçêkirin, rûhşêrîn, qise, ji berevajîyê, hey, qîm, hemdemî, manî, ewte ewt, berbiçav, xatirgir, têkil, dilqayim, arxayîn, mehkûm, di warê ... de, xoşav, telaş, kolonyalîst, xwaroviçko, eşkere, kifş, temîz, medinî, bajarvan, çerkez, bêzaro, hinarok, qontrol, erzanî, erzan, suhbet, terikî, merkezî, di … ve, di lêhê ... de, di ... re, di bareya …. de, hêsîr, kûç, ji bin destê, bi wî awayî, bi fen û fîtan, bi tena xwe, welle, bi destê zorê, bi zorê, bi hemû awayî, ji alîyê ... ve, bûn, nivîşk, lê belê, lê, lê dîsa jî, bihurandin, şilfûtazî, birayo, rewneq, çîl, bi kurtayî, helk û bêhn, taştê, aferîn, dax, hem ... hem ..., him ... him, hêkên kelandî, hêkê kelandî, Çavşîn, darbe, şepf, zolilk, qiriktalî, bîstin, teyr û tûy, bihurtin, bihurandîn, bi dar, agir danîn, hilmis dan, bi ... hesîn, dil şewitîn, dilê xwe honik kirin, dil girtin, lê bûn, nisbet, bezîn, bi feyde, li jêr, xoşdivî, malmezin, mêvantî, li dû xwe, berî niha, berî şîvê, berê, ji ber ..., Çimkî, lewra, nigardar, fasûliye, hiş be, serşok, esasî, serqot, pêxwas, xirab, lipaşmayî, karxezal, ezrayîl, eyndîwer, şît, haydar, şiyar, avêtin, pêşîk, li gavê de, hêwir, di hengamekê de, bi carekê de, şevan, bi şev, her tenê, gav û saet, dilnîya, asîmîle, qûn, qasî ku, weke berê, ji bo nimûne, çawa ku, li dora, himêz, ermen, Çekdar, palgeh, esilzade, hebekî, qedirgir, mafnas, wekî din, gêrik, dêrîn, kevnar, mendik, heliz, tîrek, edebiyata amerikî, amerîkayî, hemêşe, her gav, tevîhev, li ser hev, digel ku, her çend also her çiqas, me-, hinek, pêra, teko, tenê alsobi tenê, tek û tenê, hemû, teva, hemûyan, zindî, alastin, arnawid, ernewid, alês-, heyhat, ajotin, êgir, salmezin, bêyî dil, dîsa jî, cardin, bi şûn de, nas, hesabgir, li gora ..., di derheqê ... de, çûr, xwişkek, firk, sozek, cotek pêlav, kapan, zilamek, piçek, teyan, jajî, mencel, kevanek, ê, girîn, bîst, sî, hîn, ax, kelem, herî, gazî, req, çok, per, heb, dêv, gav, dêl, kok, kanî, hêl, bêhn, qirik, xar, ava, tim, da, a, anuha, çefî, h.p., hebkek, ji bo ku, Çîya, çilvilîn, çe, banz, avayî, zîving, zman, zulum, heya, gîj-, çirisîn, çiçek, carkê, brûsk, bihûr-, bîz-, bahar, buhar, bêrik, berev, bz, berdêlk, ben, bêhtengî, bîhn, ay, gewro, zer û zinar, şequdeq, kenîbûn, kirîbûn, revîne, rêz dike, sor bibû, kola, biçin, bibînim, bidime, bên, bêm, berhev bike, pîroz bikin, bêhn dikirin, tên, bizanim, bizirrim, rakeve, nihêrî alsonêrî, nedibarî, diherikî, maye, nabe, hatime, tirsiya, bêhna xwe veda, rabû, dibîne, derbas bû, vedixwîne, hatiye, neçûbû, kete, dike, nayîne, nehat, nikare, dikare, gihişte, avêtibû, dernexist, domand, dîtim, dît, got, bihîst, hinartine, daye, nebiriye, peyda kir, nedît, nekir, danîbûn, malava, yadê, ca, xeyo, soravî, soravîn, bo, der û dora, li dorê, di pey ... de, çi bigire, ve, ewraq, zar û zêç, malûmat, silawat, sîleh, ew, ne-, na-, seranser, pey, han, diviyabû, bimirim, bûm, diçime, hilanîn, hwd, nêvî, nêv, leyiztin, fahm, hizandin, guhertin, gehandin, gerihan, arî, herwiha, zuha, zixim, zaf, xwûşk, xastin, xu, xînji, usa, wusan, wirîn, unda, hewe, vejinîn, veceniqîn, tinê, têkûz, îşkestin, şêlû, stendin, rûj, rivî, ruvî, rihm, qirax, qeherîn, kafiye, pîsîr, paqiş, niho, nuha, nîzing, bîna, mele, mijîn, lihîstin, kwîsî, kanîn, jahr, îroj, îrû, hundur, hon, hîv, hîvî, himber, hilpekandin, hawurdor, guveguv, guvaştin, gehîştin, fam, hevraz, duduyan, diran, cure cure, axiftin, awur, havîtin, havêtin, halhalk, lêh, eleyh, mane, bêyî ku, heya ku, di şûna ku, berî ku, weke ku, çer ku, heta ku, bi ... ve, ji ber ... ve, mebin, cil li xwe kirin, biwa, neyêyî, mal ava, xwenda, xwende, nebaş, tavahî, tavayî, kitêbxane, nîvcî, mar kirin, liv lê dan, liv lê xistin, peyî hev, eşq, hawîrdor, çog, çong, çiku, kultur, yan, sil kirin, rûjkê, pênûs, li gorî min, bîstekê, li xwe danîn, hindik man, kêm mabû ku, çendik û çend, kirin ku, zû de, ebeden, pergî, beriqîn, bacanê sor, hindek caran, berîde, dawe, savar, piştî deh salan, bi kinî, daketin, daliqiyan, daran, de, dexisîn, di nav ... de, êrîşker, kin, kompleksa xwebiçûkdîtinê, mikan, nayê, nûzewicî, ptt, qehbîtî, qulibîn, vedihese, xapîn, têketin, tefîn, çûna îflasê, çûn nêçîrê, çûyîn, çilwilîn, qefilîn, veqetiyan, bi ... zewicîn, zewicîn bi ... re, qut bûn, hêrsê ketin, bênihtin, firiyan, perpitîn, vegevizîn, berizîn bi, hesîn, qufulîn, wer bûn di, hirşiyan, pijiqîn, Çavnihêrî bûn, hebûn, rizgar bûn, dawî hatin, bi kerba ... çûn, niqutîn, xişikîn, temirîn, xwar bûn, axîn, qîrîn, qarîn, çîrîn, rapelikîn, kuxuyan, ber bi hev hatin, doman, pêk hatin ji, pêk hatin, hilketin, rûxan, hilkêşan, sayî bûn, rikrikîn, pê ketin, vizîn, şewitîn, bizivîn, têk çûn, veman, çik bûn, yek bûn, hûr hûr bûn, belav bûn, têr bûn, diriyan, mijûl bûn li ser, cûm bûn, zûr man, gijgijîn, ber guhan ketin, şa bûn bi, parçe bûn, peyda bûn, qetan, derbeder bûn, gêj bûn, şerpeze bûn, pijîn, Çêbûn, bi dinyayê hatin, ji dayikê bûn, serve bûn, tirsîn ji ..., lûrîn, ewtîn, kewtîn, reyan, çûn ser, biliyan, mit man, mit û mat, hertimî, pûç, bikêr, bajarvanî, serjorek û serjêrek, ta niha, efraz, asêwarî, livok, çapnekirî, neçapkirî, sîwaxnekirî, bêhawe, nemirovane, yekbûyî, nebeled, neşên, mixabin, nemir, blindest, di bin, faqa, îstatîstîk, kurmancî, bişîne, soranî, bi peretî, vebijêrk, daperîn, mixer, ewt standin, ewta ... standin, ewt, ewt standin, ewta ... standin, duriyan, heqê xwe fihêl kirin, mehtik, mehtik, veniştin, veniştin, kûdeta, belaheq, belaheq, belaheq, xulqtengî, xulqtengî bûn, xulqteng, xulqteng, xulqtengî, xulqtengî bûn, simsîre, simsîre, semsîre, üzüm sirkesi, mêxek, qurnefîl, mêxek, giştpirsî, giştpirsî, stêrik, yayla muzu, rihî, rihî, destkutan, destkutan, guvaş, a, complicity, encore, broke the spell, shred, probably, provenience, proto prot, propane, projector, probable, preside, preferential tariff, predominate, predominatingly, predestinate, potlatch, potassium, portico, polytheism, pi pie, pesthole, pelage, patchboard, passport, ova, isosceles, islet, internationalist, self-proclaimed, grand dauhter in law, inodorous, innocence, stranded, incredulity, incoordination, inbound, inabsentia, inaccessible, ignition, idealize, hypercritic, hundred, houseroom, horsecloth, hoofbound, hibernal, haul, grub street, granule, gradate, gooseherd, godspeed, goddamn, globose, gash, creas, gabfest, fruity, footfall, fink, fennelflower, fence, be on the right side of the fence, fatality, fanatic, fame, faithful to his word, erythrocyte, epicurean, ensure, czarina, cutin, cryptogram, cryptographer, cres cresc, craftily, coroniform, copier, conjunctive, congregate, conceivable, compliable, commissioner, coltsfoot, siege, coequal, coco, clitoris, clinical, chromoplast, parasympathetic, bucolie bucolieal, bugeyed, brassiere, blusterer, bloodthirsty, unprofessional, unfledged, unfashionable, unfading, underrate, unconverted, massacre, outline, on the other hand, allies, pillow, wis, windstorm, werent, nh, natality, narrowminded, morello, monophyllous, monorail, monochrome, moneychanger, mfr, immobility, mayhap, matchlock, math, matriarchy, mastership, victoriously, marriageable, mariner, malicious, translucent, maeroseopie, urinous urinose, avocet, atheism, endorse, spokesman, fury, troop, seductive, dorpêçkirin, stalled, forcefully, strike, variable, percent, pluralize, sew, a good provider, panbroil, overinflated, irreligious, immobile, harlequin, ghana, formaldehyde, footpound, outskirts, ergo, cutthroat, paradise, fool' paradise, uninformed, worthwhile, nanny, mf, glourious, trapping, pêçan, envelop, liver, housewife, adhered, homologue, hippodrome, highlands, highgrade, heighten, denarius, translucently, vie, victorious, vert, verbose, velocipede, valedictorian, vainglory, twelfth, trinket, triglyph, tormentil, tops, title deed, title page, title role, threecornered, threadfin, theretofore, thereof, tallboy, centaur, cartoon, cartoonist, capsicum, capitular, camorro, camelopard, cambodia, camaraderie, calipee, captive, exposure, supinate, subtangent, substantiate, subscapular, stint, steppingstone, stedfast, standardbearer, beneath, facilitate, spiffy, spicule spicula, nanny goat, specific, sit on the fence, soporific, soothfast, softvoiced, soapsuds, smallscale, slunk, toy shop, shammy shamois, sensorium, seminary, semicentennial, scop, schoolmaster, saying, aspiration, reconnaissance reconnoissance, putt, polytheist, blusterous, canopy, inaccessibility, ignition temperature, clinically, bluster, verbosely, blusteringly, dedicated, faithfully, translucency, idealization, supination, compromise, slavishly, poverty, supinator, breather, conceivably, inaccessibly, verboseness, verbosity, slavish imitation, substantially, decade, owing, owe, adherence, subsequent, proponent, noncompliance, negotiation, governance, overwhelming, overwhelmingly, egalitarian, totalitarian, prevail, publicize, secretive, defy, polity, bulwark, insurgency, linkage, honeymoon, touchscreen, trigger, cryptographic, cryptography, cryptology, countryside, begrieve, stray, bowl, geta, milky way, holds onto/on to, compassion, snowy, immerse, womanhood, invincible, encourage, solemnly, kindness, beloved, cement, founder, widely, worldwide, ideal, boost, blend, ore, talk the talk ... walk the walk, evacuate, walk on by, womb, continually, thaw, humble, shiver, curly, fiery, insolent, mock, mocking, be of, striking, death-like, pallor, in spite of, sturdy, passionate, schema, scheme, extraterrestrial, mob, pesky, loan, loan shark, mercenary, moisture, stool, polished, overzealous, leave to chance, turn away, shrug, keep cool, leave aside, conductivity, deceptive, debated, conscription, escalate, latter, mal, xanî, avahî, dan, raketin, pişt, du, guman kirin, di dema ... de, req, hişk, dibe ku, mimkin e, gengaz e, reng e ku, ihtimal e ku, ihtimal bûn, gengaz bûn, serxweş, jî, ta, heta, xwe, mêr, karîger, bibandor, wekhev, hevta, ta ku, pê şabûn, kêfxweş bûn, ecibandin, zelal, ron, klûb, lawik, kurrik, kom kirin, hev dan, qehirîn, hêrs bûn, edet, xûy, hînbûnî, tevî ku, digel ku, herçend e, herçiqasî, herçî ku, çar, heçku, herwekî, goya, gelek pir, five, endam, bi bîr anîn, anîn bîra xwe, hatin bîrê, çarşem, danîn, bi cih kirin, têxistin, navîn, pîvan, ez, mi, hezar, şer kirin, minute, heyirîn, şaş man, delal, ecêbxweş, çewt bi kar anîn, gav, bîsk, kêlî, pere, meh, heyv, rûniştin, bêdeng bûn., sade, kêf anîn, dîtin, di vê gavê de, tavilê, gund, şerab, mey, zivistan, jin, cam, jiyîn, navnîşan, hokera, balafir, qenc, tişt, afrîka, xweş, çalakî, çalak bûn, xebitîn., temen, imr, ax, wey, bêhtengî, pejirandin, qebûl kirin, qeza, bobelat, li hev kirin, hevbîr bûn, hemfikir bûn, li hev hatin, av, ber bi ... ve, bo, berev, beşdar bûn, tevlî bûn, bûn endam, gihiştin, (ya) din, (yê) din, (ya) dî, heywan, candar, ajel, xweşik, xêr hatin, incline, spectacular, snatch, aspire, aspiring, babagannuş, kia, wia, zexîre, zexîre, lock horns, ingratitude, şepî, qiriktalî, qiriktalî, persecute, leverage, blame, put the blame on someone, commute, commuter, mîtolojîk, mythologic, mythological, imprisonment, crete, craftiness, craft, feather, crafted out of, spiritual, fe kirin, conspiracy, consumption, nightgown, venture, venture out, wispily, manner, ecstatic, bliss, endure, led, please, pleased, pity, pityingly, lean, gesture, scarce, mare, knock off, ascent, grasp, fusion, pretend, go over, bent, bend, bend down, fleece, evade, screen, screenshot, script, scroll, various, verify, vertical, denote, elicit,
avatara nivîskar

rêveber etêketina dawîn 17-02-2023 21:33
dîroka qeydê 28.05.2013