Tirşik - Profîl
tirşik-profîla xendekî

profîla "xendekî"


2392 peyv hatin dîtin
hişkepere, hişkepere, hêkbacan, nêrîn/dinêre/binêre, kulîn/dikule/bikule, kwîstan, nîsko, li pişt dîwêr, ormeşk, kurdî, keriftin/dikerife/bikerife, pizînk, niznizok, nixurî, mişe bûn, koka zer, maldar, lixêz, kêf, or, navêş, miço, nevisî, mux, pisporî, kulfet, nalan, mindal, pitik, pêşbîn, oxir, pêzan, pêpal, piştepiştî, kitkitî bûn, kitkitî kirin, pixtî, lib û lib, miraz di çavan de man, miraz, kîndar, (dil) kurmê tiştekî kişandin, numayîş, kils, lêm, pirçand, nanfiroş, mit kirin, malikiyet, mafdar, mal li mîratan geriyaye, kişkişandin/dikişkîne/bikişkişîne, lenc, malhazirî, kutilk, mize, xwe pirçî kirin, pispisandin/dipispisîne /bipispisîne, mîna bûn, lar bûn, lar kirin, mekat, nêremê, meşkale, kirkirik, nûciwan, limbîs, miçewr, olama dewletê, kesîb, kuspik, pixtik, malxezûran, lîtik, lêçûnên malbatê, merhebatî, nîgaş, nîgaşî, mamiz, koter, netrik, di nav xêrê de bî, lêçûn, lêçûnên leşkerî, morî, nîşanî, nangiranî, mizgîn, nepijî, kirkirk, pinîtî, pinî, malmezin, nuqte, nuqteşanî, nexwe, mandî, peywirdar kirin, kovar, miştaxan, keval, pêşmal, liyan, mandî kirin, mecaz, omet, lame, peywir, mecazî, mifa, kevlan, kîsik, kewre kirin, kevir li ser kêvir neman, ma bavê te ji bavê xelqê mezintir e?, lewleb, mirîd, kevkîkî tê werkirin, kirê kirin, pişêw, nixwê, maliq, pêçk, mayende, neguhêzbar, kurmî, nadir, n, l, navîn, navneteweyî, leqleqok, made, miştax, nerme, mustesna, newêrîn, newêrek, pêlîstik/pêlîstok, kinda, lîme kirin, o, mewîj, m, nifir, lîme, lava kirin, mişt û dagirtî, mişt, nepax, nû, ohr, mase, nû bûn, mitbûna zivistanê, konik, kêmendazî, komele, oleder, nerîtî, nerîtandin/dineritîne/bineritîne, nerît, kulb, nandank, lexer, keslan, pêgiran, lasayî kirin, kotewarî, pêşniyara aştiyane, pêşniyarname, nimînandin/dinimînîne/binimînîne, merhebatî ji hev birîn, pêşniyar kirin, pêwendiyên navneteweyî, pêwendiyên civakî, pêwendî, peywendî, pêwendî saz kirin, mişexte, kitkitî, legan, pinc, nîşe, kundêle, mîjo, nûza, pêwendîdar, kurdewerî, neteweyî, mije, nûz, kûsik, meleke, neynik, matem, neftî, mast, kerxerê, nalik, pişk avêtin, lê xêr ve anîn, kesayetî, kûpê aqilan, merc sepandin, merc û peyman, letemeya rûyê dê û bavan, kûpik, mat bûn, mat kirin, mat, nex, keşkul, kêlkêlî kirin, mey, medeniyet, medenî, medenîtî, piştên, kesberî, mezad, kilamên serhewa, nezêk, kilambêj, komstêr, lekaş, lekan, piştek, pezûdan, kirîn û firotan, midas, pil kirin, niqre, lê niştin, melevan, melevanî kirin, melevanî, pêlav, neseb, nefsek, kersil, pêlekan, pêsîr, mersef, pil bûn, nêçîrvanî, malekêş, kirdetî, malxwetî, marîjok, kevzî, kerkedan, margîsk, kêvrîşk/kêvroşk, masî, malofî, kûç, kewal, kirt û pehn, macera, mexel kirin, kulang, navbernav, mîrek, pêşgotin, miseletî, kumik, lem kirin, mexreb, leylan, kij, mewzî, lêk ve kirin, laser, melkeb, kûre, lêkend, kûçik, lehî, kodqelên, pêjn, kirnoş, nefel, bêhtir pêrar, kuçik, nexweşxane, mehkeme, laper, lask, piştperde, piştperdeya çalakiyê, kursî, mêrê kulê, nivîşk, kirû, mang girtin, kêrakî, pêncşem, pêr, nehşem, mêjû, kuçe, oxir be, mêtûlke, kuçke, misas, kindik, kum dirandin, lêpok, mişepere, kerme, pirçandî, kêmlebatî, koritî, mayepûçî, mijawî, mafxurî, leş kelaştin, nêrîta ramyarî, narincî, merc girtin, nîgar, keya, nêrit, nêrîta civakî, kesk, micwer, kinûş, mişmişî, nokik, nedîtbar, nêrîta giştî, pin, marez, leqayî bûn, pêrgî hev hatin, lawir, maçî kirin, pêto, mil kirin, pêstirk girtin, nifsî, pêstirk, kuncik, pezîzank, mêxik, mir, kimil kimil meşîn, lûtîtî, nijadkujî, pindam, leva, nesîb, lasayî, pêçek, pind, malêz girtin, miselet, meymûn, maça mirinê, lele, lele kirin, lanet, komkujî, koçk, ne ... ne, ne, navgir, kuşim, kevloşk, mixmaz, kevîşen, kortika qûnê, kolîtik, kok bûn, kok kirin, kovika qûnê, kuştox, nêrik, narvîn, orîn/diore/biore, meyan, nêçîrgeh, numayîşgeh, leven, makezagon, kum, kilaw, mêzer, laçik, kumzirx, kizirandin/dikizirîne/bikizirîne, kevil, keşîş, metran, menkûrahî, pizrik, mengiranî, mendirêjahî, pit, men, menberahî, mîsger, nalbend, mîsgerî, nexşenîgarî, pişartin/dipişêre/bipişêre, misoger kirin, piştkov, pisxaltî, nexşesazî, meharet, mûsîqajen, kurdînas, nifşnas, pîltan, kertek, pêbaz, pindepîr, pistepist, noşîgiyan, kurdnas, maman, pisîng, kitik, kitêb, piralî, pirs kirin, guh lê mirisandin, pîjpîjî, lêva xwe gez kirin, melegan, piçpiçî kirin, nuwaze, pizik, pîle, masûl, pirpar, pirtî, pêç, piyade, mih, muflan, pêjandin/dipêjîne/bipêjîne, pêtazî, pînc lê xistin, lehik, misogerî, pêpetî, kum avêtin, pêşniyaz, pêşniyar, mand, pêşdank, pêşpirtik, pêşek, pêşwext, pirole kirin, pêşbazî, meşq, minminîk, ketin zikê diya xwe, li hev rast hatin, komar, mîrekî, kule, pê lê kirin, kilçêv, lep kirin, pênivîs, nav lê kirin, pilor, nûn, mişextî, loke, nerdigan, lînc, leng, kewa, pêhin, -erik kûra zikê wî çendel e!, murîd, keyperest, lehikandin/dilehikîne/bilehikîne, lehikîn/dilehike/bilehike, pê ewle bûn, mîhrîgan, lûslûsî, nizilok, pêwan, kurtepist, pêlepaş, lûslûsî kirin, pişk kirin, piçpiçî, naşor, kimê, kirtikî, lîmelîmeyî kirin, pirtikpirtikî, kirtik, pirtikpirtikî kirin, let kirin, let bûn, let, pirt, piçêx, leva kirin, nêrevan, kurtan, mered, kopare, orînî, olk, marîs, ote, jûra yekneferî, notirvan, nator, pireh, niviz, nixamtin/dinixême/binixême, nifrîn, nûser, nalîk, nivîsîn/dinivîse/binivîse, nîvî, lihêf, nişîn/dinişe/binişe, nişîngeh, nîvkad, nişêt, nîşane, pêşan dan, maşik, nuqurçandin/dinuqurçîne/binuqurçîne, nimêja mexrebê, nimêja qezayê, nîşangeh, lûtke, mehr, nêk, nîtik, îro here û nehşemê were, nezok, nikilreş, nerasterê, nexwende, pirkamî, nesax, pirkam, kulik, navkêlk, neyeksan, lûdo, nod, lorî, mûsîqanas, mûsîqa, nermofis, nexweş bûn, nevîçirk, neveçirk, nişmî, kêşeya, nifş, pêdizkî çûn, nobedar, nekelî, pifdank, neynûk, kor bûn, naçar, naçarî, kewgir, mechûl, nexuya, lavakarê, nefta xam, mafxur, nexasim, nadan, namerd, nizmahî, nizm, nepayîdarî, li ser piyan, neçê, namzed, naverast, maytêkirina, navsere, navşalik, pire, nêrek, navok, keştî, lotke, noqar, pird, navko, merkez, navbend, meşhûr, navmal, loş, pêşiya, kût, mektûb, keyanî, muxbêd, mîro, mûrî, nifaq, pêkan, naverok, pihêt, mûçing, malketî, saziyên civaka neferma, pifdanka mîzê, mîzdank, pitpitok, mirûç, neqş û nîgar, mor, kesbik, mozqirtik, pirç, miçêj, mîstin/dimîze/bimîze, mîztin/dimîze/bimîze, mist dan, mêkut, mêrik, merî, meriv, mirovatî, merivatî, pirça xwe gij kirin, lêv daxistin, mon, keybanû, mis, koremişk, kilb, keyitî, meliktî, kujme, melik, mîrlîwa, mîrnişîn, mamir, min sîr nexwariye ku bêhn ji min bê, mirçemirç kirin, lemçelemç kirin, mirçemirç, lemçelemç, mirç, pez, lemç, mî, navçêmk, mêşin, mezintî, merixîn/dimerixe/bimerixe, merixandin/dimerixîne/bimerixîne, meleganî, mêze kirin, mesaxtin/dimesêxe/bimesêxe, mûşek, mêvanî, mêşereşk, pêdizkî, piyarî, navenda nûçeyan, navendî, mezel, pêpelûçka, piştmêr, lûtî, mewqî, mîl, navgina siyasî, lêbokî, lêbok, mox, makûk, mehol, merdan, mîrkut, mejî, mitmayî, mit man, mad, meaş, meram, neferma, omit, nîsan, kewçêr, pêşwazî, mûçe, mayînde, pêrginandin/diperginîne/ biperginîne, masîgir, maravî, koremar, marmêlk, meyrok, miştin/dimişe/bimişe, mangêr kirin, mengî, mahlû, maxane, muflis, malko, kolik lîstin, kon, malinc, malkambax, narinc, mîs, malbavan, malî ava!, mezaxtî, kêşbar, oro!, malêle, lowiyên ter, mîzkêş, kopel, kwîrinc, lebûdî, kwîrincî, piyale, lepik, niyarvan, niyarî, lingçepel, nicimîn/dinicime/binicime, maht kirin, nehberk, kişik, lûr, lekitîn/dilekite/bilekite, lekitandin/dilekitîne/bilekitîne, mitêl, kirasê bêpêsîr, morî winda kirin, mûyê xwe bi ciwanan re qusandin, li paş, lengergeh, bûn miştaxe, lev piçikîn, nehmandin/dinehmîne/binehmîne, li bendê sekinîn, li bendê man, merhemet kirin, lêbezîn, mêr ser re heram e, lemelem, lîmon, li cem, omitî li yekî kirin, kurik, lacik, mar û mûr, pêwist, pêçîn/dipêçe/bipêçe, kurxal, kurxaltî, kurap, kurmet, lac, li ber gerîn, lavayî, pêkenok, lehn, lalijîn/dilalije/bilalije, nûzenûz kirin, nûzenûz, lawlaw, kurtasî, pêsî, lopik, nermekuxik, kuxtekuxt, kurtayî, kujer, kuspo, kispik, kûsiyê dêm, kisp, kûsiyê avî, kîso, pisxalet, pisxal, kukurd, maşot, mûmar, pismet, marlûlk, meselok, keçêça mirîşkê, nixav, nixav kirin, nevî, lawik, kort kirin, pismam, kurmam, kurdayetî, law, kort bûn, pis, kulindir, koloz, lûleper, meran, korerê, merez, kuleke, meterîs, mastêrik, kotek lêdan, nebîrbir, nargîle, nebîna, koçêre, nefî, muhacir, muhacirî, kiwê, nivîskî, pirtûkxane, pirtûk, pirtûkfiroş, mikur hatin, nemrûtî, kiriyarî, pîceme, maxda, nemrût, maxda bûn, kiranî, kirde, kunêr, pişik, kizik, kêzgilolk, niftik, kulbe, koc, kêlûn, kuşte, mûd, kurt bûn, kurt, milpêç, memikdank, kiras, mêlak, kêzik, mêkew, kertik, muxtar, kew, kotir, maşîn/dimaşe/bimaşe, kêvjal, kêfşing, meşfen, kevalber, kevçî, ketin miçilgeyê, lepelepa mêweyan, pê li boça seyî kirin, koşîn/dikoşe/bikoşe, kirîvî, kesber, mezlûm, lêvdûdik, kêmlebat, nûçegihan, mirîçok, pirbêj, kirîv, mêtinker, nano, lêqewimî, mêjûnas, pêşverû, neşmî, mîzok, pişthotik, pezvan, mêvanperwer, margestî, nêçîrvan, mêvan, lêder, pêlawer, lêvşotirk, lezgîn, lêçan, livajen, kureke, nêzdemirî, malkir, malker, nivîşkan, kotkoto, neteweperest, mafnas, kûpê şerabê, meyter, kêmendam, lafazan, mucahid, navsale, korebîn, meyger, ketxweda, mazîçin, minminok, necar, kor, meşkar, masîvan, nifşparêz, pêpehn, maxolan, pişikxerakirî, lanetî, mêbaz, mijûl, nimêjkar, kûrevan, piştrast, navdest, kusp, mayepûç, mirovxur, piyar, kezixandin/dikezixîne/bikezixîne, kezaxtin/dikezêxe/bikezêxe, nefer, kestek, niqir, mozbeş, naxir, mifadar, neşter, mîweganan, nêm, nêm girtin, mûm, libê!, mirc, pirxepirx/pirxînî, kozik danîn, onc, pir û hindik, mişexur, kerexne, mîrate, kerpeze, me pûş kuta, nivişt, kozere, kurk, pêçik, nasname, kirtopk, mambiz, kubar, kubarî, malname, malnişîn, mizûr, kirdarî, kirdar, pezvanî, neqliyat, pêxembertî, neştergerî, pêşdem, komkarî, mamostetî, mêvandarî, pez hate baniyan û xwir kete kebaniyan, maka derewan, merek, kokim, miskan, kilor, metbex, menzel, ode, lawan, lotê, kêlûk, kewanî, kezîzer, mêrxwaz, kezîkur, nenok, niza kirin, orînî pê ketin, pirxepirx/pirxînî kirin, piştî nîvro, ladan/ladide/lade, navpişt, meşqa cengê, jê nefret kirin, nema dikare, kîjan, mirîşka kesî, mê bûn, li kesekî kuşim kirin, nîvek, pêşbirk, pêxwarin, ji nêz de mirin, wekî mînak, nav nivîsandin, kirtekirt kirin, kurmî bûn, kirekir kirin, nav û nûçik lê kirin, mezelê merivan, mefa jê girtin, li hev kirin, peyt, mirovperwer, nege, mirês, lotim, pêvek, mirov, mirovahî, mûnîn/dimûne/bimûne, nebû, nimêj kirin, nexş, navxweyî, kevnedost, mûnandin/dimûnîne/bimûnîne, liva, piçek, meşq dan, nik, newq kiyan, mîza wan ne zelal e, pêxember, kutan, lêp, nefret, mijîn/dimije/bimije, niştimanperwer, kûsî, mirîşk, madenî, nûma, pêrgîngeh, lazimî, meraqdar, roja oxilmeyê, pêkvejiyan, nîvekarî, nermehur, mixrik, pêşberî hev, kêşeyên navneteweyî, nêrî, koçik, meferdar, omit kirin, mefer, omitwar, nûjenî, nûjen, lêvelêv, pê dan erdê, pêşkarî, nas, lok, nag, king, mişt kirin, nebat, olaq, kîn, kîn girtin, merhemet, meraq, likij, moçe, nenîk, pirûsk, mahî, kihêl, mehîn, manek, lîhaz, merbend, nal, kewre, lehîm kirin, miftexur, kiranî kirin, kurtane, kerpîç/kerpûç, movik, mûle, kurisî, pêgera nêçîrvanan, mafên takekesî, meha raborî, kulêmek, mirok, nirxên mirovahiyê yên gerdûnî, mû jê şaş nekiriye, mafên mirovan, mişefil, niqrosk hatin, mişeya kêmtirîn, mafê çarenûse, kirê, mafê rewa, mexlûq, peyv, noşav, lan, koval, mûrîstan, pêlawazdar, landik, lorik, livlivok, kirûr, ji kerema xwe, lib, mişeyî, piyase kirin, nermînka, merhemet ket ber dilan, olan, melû, kopal, nesrîn, melok, mûç, methelok, kurtebirî, lomeya pîvazê li sîrê genî kirin, peyv li peyvê sekinîn, laf, lemelem kirin, melaje, nermika guh, pidû, laq, nermegoşt, merzel, neşûştî, kuj, kop bûn, kop kirin, kop, kopî, kulovank, merg, nîçik, mehîr, mêrgdirûn, lîre, pêrbest, kinoşe, melkes, mistek, nahid, kit kirin, kîwan, keywan, mesh, piyase, pêgermok, pêşûş, navser, pişkul, lixab, lixab kirin, neteweperwer, kevneşopî, kurd, kêmnetewe, milet, pijiqîn/dipijiqe/bipijiqe, pijiqandin/dipijiqîne/ bipijiqîne, madek, lûlaq, orisp, keş, nalbirxane, koga, nalbir, meydan nedîtin, mermî, nikilreşî, pirpirok, metirsî, niwênt, lûl kirin, lûl, pêxem, pêxem lê xistin, mineta te li kaşê han!, maf, kesane, lê belê, pêşdîtinî, mêş lê diterişe, moran, mûz, orispî, melkemot, malbat, mîheng dan, meyxur, mîheng, meşk, nasirge, pêçûlk, lam, nexweşiya dirmdar, koz, mêşan çav derxistiye, rojhilata navîn, mîstanikî, mûzî, kêmber, mîmar, mîmarî, pêşcênîk, lêzim, nangir, koyistan, mêrg, kêlangeh, nihêl, kîr, kodik, mijûlî, ling, mêrxasî, derê ku mişkan jî mala wî terikandine, nîşank, kerose, masûlke, kirman, pê rayî bûn, navbendî, pêşbînî, nigranî, mezra botan, kûrebîn, nigran, pêrar, pişt jê standin, misk û enber, pizûr, kîper, navik, nobe, pêlşikên, orqelêş, meclis, kurtane kirin, pêşînî, olî, oldar, olperest, omitî, niqut, niqutandin/diniqutîne/biniqutîne, niqutîn/diniqute/biniqute, mekteb, makedibistan, keşîşxane, muxalif, olederî, kewderî, pirendazî, di vê navê de, nimêj derbas kirin, piçudank, malzarok, nodemîn, pêncem), pêncemîn, kilam avêtin ser yekî, pêşberek, nehem(în), nodem, navrêz, micik, pêşdarazî, neşterxane, mekok, komkeştî, kumê yekî li serê yekî din bûn, pizî, kil ji çavan dizîn, mîzildank, newq, maht, mijane, kêmek, pitepit kirin, pilteya dil qetîn, li gel, nîskok, lûleyî, pilte, pirsgeh, navnêrî, nîskeya çêv, meşrû, leşkelêşî, mîrî, kerg, mehanî, mehmiz, olçim, mîrgeh, mizemiz, maldar bûn, pênûsdank, kolê, korderzî, miz dan, milç çûn, mesh kirin, pêşdîtin, lelepa dêv, merhem, niqik, merfet, mandel, merkane, kuleng, mostik, kuskî, mûmdank, lakîn, kildan, misîn, miyaw, neql kirin, pezare, pix, nirên, niç, miremir, pişkepişk, kewtekewt, niçeniç, kilekil, leplep, nizeniz, kirtekirt, kirekir, mikemik, milç, oreor, pisepis, niqrosk, pêvajo, maderşahî, lênûsk, merasim, mewranî, mader, mak, niza, malû, kêran, onî, masûr, niyaz, necirandin/dinecirîne/binecirîne, kilîkilî, mêw, neran, laçika jinan, nîvro, mijandin/dimijîne/bimijîne, nizm bûn, malistin/dimalêze/bimalêze, pêxistî, maşel, koy, kevneşop, kilçan, kevane, meşale, ketew, ma tu di guhê gê de bûyî?, pirşeng, mozrîk, miçekçek, miçekçekî, pincar, kî, pist, kevz, leflefok, laflafok, kozik, kinc li xwe kirin, kewtkewto, manga, nogin, mînandin/dimînîne/bimînîne, kezîn, lezet, kinc, natorî, kuskusandin/dikuskusîne/bikuskusîne, pênasa neteweyî, oberik, ober, kil kirin, lewhe, pêderî, pêçe, kortik, modine, nok, kort, pirûk, kuncî, nîsk, moşek, narincok, kergez, kund, nêrîz, keşk, lahorî, laçin, pêndav, pişemasî, lowî, mar, margîse, kerkovî, piling, pilûr, kurbeşk, kevjalê zeryayî, lêvlêvî, lalengî, kofî, kêmxwînî, nîskeya bijîjkiyê, lerzeta, pêsotk, pişikreş, lareş, mîstanik, nerd, marmasî, oqe, kermêş, keştiya perdedar, keştiya asimanî, leymûn, marmark, nêrgiz, kevirê kehrebar, mermer, niqêm, kevirheste, korîgan, pixtok, mazî, mazû, kezwan, naznazok, kevjal, kûze, mehfûr, miqawe, nabînk, pîçalk, kevok, kirtemûk, mijok, kuvarik, moxil, kêç, kêz, kurm, nanik, mişk, kokos, maşelan, legleg, naz, nazdar, komelayetî, kom, komik, pisîk, lotikxane, merz, newal, pirtî û palaz, mêtingeh, mexel, niştingeh, koxik, maristan, navend, pêşangeh, niwêntgeh, malper, navmil, mêvanxane, mixabin, lostik, kûp, leş, kêşwer, nêreng, lek, keresteyê xav, nezir, nezir kirin, lûlik, kirkirok, mesqel, lajwerd, lehîm, mole, maden, pingil, lezgînî, mix, mix kirin, merîk, kulîlk, kulê, pezkovî, pêpalxêr, oran, namedor, naşteya li ser naşteyê, di nav xwîna sor de gewixîn, pilav, noqandin/dinoqîne/binoqîne, noq, navçeng, kûrahî, barûya naqosê, mîran, kinêr, noqav bûn, mijang, neşterger, pizîşk, nişdar, nişdarî, kirîger, kiriyar, neyjen, neşmîtî, pêhêl, pêjinkar, mirovdost, merheba!, noşîn/dinoşe/binoşe, kulkulîn/dikulkule/bikulkule, pitî, lîrandin/dilîrîne/bilîrîne, nemaze, lîlandin/dilîlîne/bilîlîne, pêşbînî kirin, nermijandin/dinermijîne/binermijîne, navdar, kûtî bûn, niçeniç kirin, nîvenîv, bi nîvî bûn, bêhtir pêr, bi kinahî, lencîn/dilence/bilence, xwe mir kirin, bi kurtayî, bi kurtasî, kêrtik kirin, kîte bi kîte, kilisandin/dikilisîne/bikilisîne, lê rabûn, pêk ve, bi lez û bez, kotin/dikoje/bikoje, kêl kirin, li pey, nanê tisî, pêşdaraz, kût xwarin, nîvkada deryayî, navn, nijinandin/dinijinîne/binijinîne, loqloqo, pêjna tiştekî kirin, kurt û kurmancî, lîloz, mîhrîvan, kinoş, mit bûn, nîvkada erdîn, nîvkada parzemînî, pirsên axretê li dinyayê pirsîn, pêşnûma, pêşnûma kirin, kurtêl, lêlav, piştik, mêwe, peyvdar, mîrav, kevkanî, pêsîrbend, pêşçav, pêşçav kirin, navzed, maz, meleme, memik, li gel vê yekê, mûtaw, kindir, miştaxe, piştgermî, pirçî, nekes, olintî, kêşim, peyv darêjtin, mefadar, pijme, pişkepişk kirin, pişkîn/dipişke/bipişke, misk, pişkandin/dipişkîne/bipişkîne, mecbûr, mecbûrtî, neks çikîn, mitî, nifir kirin, mûr, mişkane, lepelep kirin, laş, mergonek, ox!, oxweş!, lo!, pitê!, of!, mijar, kokiresî, nebez, pisepis kirin, pif, musteqbel, pindandin/dipindîne/ bipindîne, pinde, mirêk, kurmanciya reşbelek, pitepit, niqîn/diniqe/biniqe, min, pişo, mîz kirin, mîz, pîncê heram, neft, kotel, lînc kirin, piz, meyav, leşkergeh, mişmiş, piştgerm bûn, piştgerm, kosp, nerde, letok, pingav, pirsgrêkên aborî, pirsgirêkên tenduristî, ney, kijûr, laloşî kirin, laloşî, mehfûrî, pêşî mişt û paşî di gû de hişt, kergît, navgînên ragihandinê, makîne, nîske, pêdanî, lîwa, kinare, male, mohr, kovik, misab, makêş, kunker, mûçilk, xişteya lêkdanê, nenîkbir, pênûs, mehes, mêşkuj, mîsîn, kêlindî, mêzîn, kilêb, kombers, mas, pêjimêr, mangêr, niştecih, kevnebizot, keştîvan, pê xistin, navnîşan, pêrist, nexşe, nasandin/dinasîne/binasîne, kufik, kufikî, mizgîndan, mezran, noşî can be, li dar e, lez girtin, kûrîn/dikûre/bikûre, niqirandin/diniqirîne/biniqirîne, lat, neheqî, kêf jê re hatin, kind, nakok, pêkutî, naziktî, lorandin/dilorîne/bilorîne, naqos, kuxik, mişûr xwarin, piranî, mişûr, nalîn/dinale/binale, nestêle, pir, pir kirin, nalenal kirin, nalandin/dinalîne/binalîne, nalenal, nav û nîşan dan, kurmancî, nas kirin, ketin keleha qatil batilê, met, netû, pêşîn, nasîn/dinase/binase, olamkarî, nişîv, kevan bûn, kevan kirin, kov, nan dan, nan, pispor, malxwe, nepenî, olamkar, olam, nîgar kirin, nivîsandin/dinivîsine/ binivisîne, nivîs, melûl, kesirîn/dikesire/bikesire, kovan, peyrewî, peyrew, nankorî kirin, nûçe, kox, nankor, nankorî, peywirdar, kizîr, mehne, nîgare, kîşwer, kerx, nermenerm, kudandin/dikudîne/bikudîne, nepen, nixumandin/dinixumîne/binixumîne, kordûnde, mehandin/dimehîne/bimehîne, lay/layen, no, nebanî, navbir, nîk, maqûl, nepox, nakokî, kevanjene, mêwij, neyînî, labikandin/dilabikîne /bilabikîne, lihevxistin, lebat, maytêker, nav tê dan, pêşkêş kirin, mujikî, mendebûr, layengîr, keys kirin, oxilme kirin, lê sor kirin, niçîn/diniçe/biniçe, nûner, kira xwe kiranî kirin, kevnekotik, kudik, pişaftin/dipişêve/bipişêve, miqilk, pêçke, mercname, kîp kirin, nemêr, kinêzet, peyn, lap, lal bûn, lalik, navran, merc, navlêk, loq, liq, pirsiyar, pirsîn/dipirse/bipirse, pirsiyar kirin, mitribî, pirs, kirîn/dikire/bikîre, mitrib, pijîn/dipije/bipije, lat ajotin, lome, laylacî, piyan, net kirin, mirûz, keskahî, mamoste, neban, mirar, mest kirin, mê, mîrala, miqate, mest, mest bûn, lisf, koçek, mayîn/dimîne/bimîne, man/dimîne/bimîne, minet, komir, komir kirin, li dar xistin, komir bûn, kesaxtin/dikesixîne/bikesixîne, niştin/dinişe/binişe, koçerî, mirûztirş, melaq, nehs kirin, minho, mukur hatin, pêt, kevir kirin, nijadperest, nijdevan, nijdevanî, nerm kirin, mehnewî, pergîn, milk, kulav, merşik, kêfxweşî, meht kirin, neql, meht, neqş, lê vegerandin, pîne, lûle, kun, pilûsk, mêrkok, pirêze, kesixîn/dikesixe/bikesixe, nema, nijtin/dinije/binije, ma, kirêt, kizwet, mecal, nûrandin/dinûrîne/binûrîne, mêrkuj, kuta bûn, kuta kirin, mil dan ber, kîp, kuspe, pêger, pîç, kizirîn/dikizire/bikizine, kevel, pey re, mehrîfet, li hev hatin, piç, piştrast kirin, lazim bûn, pêdivî, pişt re, lê anîn, lazim, pêrgînî kirin, pêncsed, lapûşk, mirisandin/dimirisîne/bimirisîne, pêrgînî, pêşeng, nepixandin/dinepixîne/binepixîne, nimêj, lep, nav û nûçik, lîstok, mer kirin, pijandin/dipijîne/bipijîne, pê de ketin, lê xebitîn, kirin/dike/bike, mijûl bûn, lê banîn, kevneperest, pê bilîn, pirtik, kerî kirin, maliştin/dimale(dimalêje)/ bimale (bimalêje), pêçayî, pêçan / dipêçe / bipêçe, pêçandin / dipêçîne / bipêçîne, nimînende, navroj, mebest, meqam, nivistin/dinive/binive, mohr kirin, nîma, nimandin/dinimîne/binimîne, mînak, mêrandin/dimêrîne/bimêrîne, mehr kirin, mêşa tivingê, nîşan dan, nimêj qeza kirin, niquçandin/diniquçîne/biniquçîne, meyizandin/dimeyizîne/bimeyzîne, nermik, nenas, mezrîb, mesîlk, lavij, navteng, nelê, kevn, kerkere, nîn, kurm tê de gerîn, nermî, nexweşî, kêşan/dikêşe/bikêşe, nebaşî, next, nehênî, pif kirin, nehên, netêw, nermahî, kêm bûn, nihan, nerm, niha, nimêja nafileyê, nebaş, nepak, kor kirin, narîn, lewaş, navdank, navberkarî, navborî, neqeb, navçav, navberkar, mikur, niçandin/diniçîne/biniçîne, kiş kirin, naxêr, nal kirin, micêrk, kurte, layîq bûn, koçber, layîq, mozik, may tê kirin, koçer, pindik, mij, lom, kes, mêr, pirîsk, nehwirandin/dinehwirîne/binehwirîne, kutek, nemir, mirdal, nimûne, kuştin/dikuje/bikuje, manend, nolî, nola, mêhîn, lê nihêrîn, ol, kilîl, miçilge, kurmanc, mehder, nediyar, mehane, li ber xwe ketin, mêjîkok, mela, lîsîn/dilîse/bilîse, lîs, niştiman, nêr, mêlede, li kilê xistin, nivan, meqsed, niyêt, pêşwazî kirin, nandar, menzîl, navber, kiyan/dikê/bikê, meh, marê pêzik, leqîn/dileqe/bileqe, lebitîn/dilebite/bilebite, malxur, kolik, malmîrat, mazûvan, lemlate, neheqî lê kirin, kevir bi ser yekî de gêr kirin, leqandin/dileqîne/bileqîne, melisîn/dimelise/bimelise, lêk anîn, kit, melisandin/dimelisîne/bimelisîne, li gor, piçikandin/dipiçikîne/ bipiçikîne, piçikîn/dipiçike/bipiçike, li pêş, nêving, lê gerîn, nezer kirin, lê siwar bûn, miqate bûn, oxilme, lêmişt, livandin/dilivîne/bilivîne, livîn/dilive/bilive, labikîn/dilabike/bilabike, lewma, nîşgeh, li hêviyê mayîn/sekinîn, lê xistin, lê kolîn, lê sor bûn, lê dan, lê ketin, nedîtek/nedîtî, lê pêçan, kinahî, kur kirin, lak, lewitandin/dilewitîne/ bilewitîne, lewitîn/dilewite/bilewite, kin, pindiloşk, kin bûn, kin kirin, kuç, mîrza, mist, kurisandin/dikurisîne/ bikurisîne, nehsî, nehs, nehs bûn, kerseng, lod, lijne, nefî kirin, mişext kirin, li hev civîn, lod kirin, nefî bûn, latik, nazik bûn, nazik, lê kirin, lop, mîntan, lebikandin/dilebikîne/bilebikîne, mishef, lebikîn/dilebike/bilebike, mefsik, mêj, kişkişî hev kirin, mîr, kêfxweş, kilimkotî, nexweş, nanpêj, pêşrew, neker/nekir, marmij, kuştî, pîlik, nefs, nivîskar, kizgiriyok, koreçemk, kêrik, kêmanî, kortal, lûsik, kesb, keser, kulm, ket, laşe, kevî, kesadî, mala xwedê, kimil, mend, nêçîr, kişandin/dikşîne/bikşîne, kêmasî, keşklok, kulîçe, nehişî, kerem kirin, kerem ke, kereng, kerem, kizin, şaltî, hişkepere, totak, têrxew, netirandî, gelafet, şeş milî lê dide, goy, rojqedên, kereguh, kereguhî, rayêlan, rayêlandin, almik, rayêlandin, xweşxwan, xweşxwanî, şiltûk, şiltûk, prow, potted, pogrom, pickerel, paltry, overflowing, internist, inferno, indigenous, imam, humptydumpty, houri, homogeny, hogwash, hexapod, herbiferous, handlebar, groundless, goldfish, gesticical, geophysics, geodetics, gefülltefish, gape, ga1a, france, fledgling, flabby, finny, facileprinceps, eyeshot, engender, egress, cutlass, cupboard, crosspurpose, creditor, creel, corridor, confiding, commutte, columniation, cold cream, cocky, clench, cheesecloth, pechemelba, parian, palestra, bowshot, bottlewasher, bombast, bodily, biotics, unequivocal, uncontradicted, womanish, wod, nub, niacin, monandrous, mitre, misbegotten, midyear, melancholia, mechanics, malversation, mammy, auriga, hydric, porthole, pawn, parasang, paperknife, invalidate, inapt, hutzpah, foregone, floriculture, enact, cussword, cultrate, concussion, comparative, bungalow, asepsis, humanize, hilltop, hemidemisemiquaver, havoc, depose, delicacy, decontrol, virtu, vietnam, viennese, varietal, turbogenerator, trunnion, troika, teens, targum, tamarack, tad, cg, ceteris paribus, centerpiece, catchpenny, carnage, caries, bibber, baryta, barrette, sucrose, storax, stomatic, stockstill, stevedore, steamboat, squill, spoonbill, spiracle, spectroheliograph, softboiled, snood, smalt, slowwitted, silicosis, shooting box, shod, sf sfz, settling, servitude, kewicîn, kewicandin, qamcûre, xoverdayîş, berhevkarî, rastemal, heçî xurtî biçe mazî nanêre ervazî, eyarşîrk, telîx, nivan, nivan, rêka çûkê, hemşire, guhveçinî kirin, guhveçinî, guhveçinî kirin, maramûz, macun, hevalhetkên, maramûz, nekarî, bercot, çîzandin, xilopilo, dara bergîr, bergîr, berek, qûnsîr, rêbarvan, berzan, pepik, nefirandin, pindirîşk, devgiran,
avatara nivîskartêketina dawîn 18-07-2022 10:58
dîroka qeydê 10.11.2013